สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. เด็กชายธีรพล  พันธุ์พยัคฆ์
3. เด็กชายประวัติ  วงษ์ชาลี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรชานนต์
5. เด็กชายวีระวัฒน์  บุตรชานนต์
6. เด็กชายอนุชิต  เสนาราช
7. เด็กชายอิทธิพล  ชัยเสนา
8. เด็กชายแสนภูมิ  ดาปุย
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
3. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงชนะ  จอดนอก
2. นายวีระพันธ์  มาลา
3. นายสุทธิชาติ  ซื่อสัตย์
4. นายอนุชา  ศิลารัง
5. นายอภิวัฒน์  พานิชนอก
6. นายอภิสิทธิ์  สิทธิคำ
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
3. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติยา  มณีทัพ
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ยางคำ
3. เด็กชายสุรชาติ  ภูมิแกดำ
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจันทิมา  ชนะดี
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ไลนอก
3. นางสาวอภิญญา  วันสา
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งแสงตะวัน  แท่งทอง
2. เด็กหญิงวิชิดา  ยางคำ
3. เด็กหญิงแพรวา  สิทธินู
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วันทาแท่น
2. นางสาวศศิธร  โปมินทร์
3. นางสาวอรวรรณ  สะแสงสาร
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นายสมพร  กล้าหาญ