สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีลอด
 
1. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอรวรรยา  ชาอินทร์
 
1. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอภิวันท์  แสงวันดี
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ฉิมมากรม
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ลิมสาโรจน์
3. เด็กหญิงวาสนา  หลาบนอก
 
1. นางประภาพร  แขหินตั้ง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตตรา  แจ้งคำพี้
 
1. นายนิติ  ภัทรบูรณ์