สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวอัจฉราพรณ์  สียางนอก
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิตา  โสภาชัย
2. เด็กหญิงวรินภรณ์  สอนจินดา
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายภควัฒน์  บุญใหญ่
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  ดอนหอมตา
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปลั่งกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
2. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวบุศราภรณ์  ดีสวน
2. นางสาวสุพัตรา  ปราบทอง
 
1. นายรัตนะ  ด้วงเงิน
2. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนริศรา  มาตรวังแสง
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวอธิตยา  พรมสอน
2. นายเจษฎา  นาทาม
 
1. นายพัสนัย  กันงาม
2. นางสาวปวีณา  บทนอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจารุภา  พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  ละครพล
 
1. นางสาวศศิธร  แสนภูมี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไลนอก
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสนสุข
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นางสาวศศิธร  แสนภูมี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวนริสา  มาดี
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงชนะ  จอดนอก
2. นายวีระพันธ์  มาลา
3. นายสุทธิชาติ  ซื่อสัตย์
4. นายอนุชา  ศิลารัง
5. นายอภิวัฒน์  พานิชนอก
6. นายอภิสิทธิ์  สิทธิคำ
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
3. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายพีรพัฒน์  หยวกวิ่ง
2. นางสาวภัสรา  ภูศรี
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน