สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวทับทิมสยาม  โยนนอก
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โจทย์จันทร์
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หลินศรี
2. เด็กหญิงอารยา  โลกนิยม
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญเรือน  ทุมพิศาล
2. นางสาวสิรินทิพย์  จันทร์คำ
3. นางสาวอรวรรณ  แดนคำสาร
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
2. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายการัณย์  การงาน
2. เด็กชายเจตษณะ  กูดาลี
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.3 เงิน 5 1. นางสาวจรัญพร  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐวุฒิ  คำภาค
3. นางสาวรักคิงส์  กึ่งกาจ
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 1. เด็กชายธนิพัท  มีใจภักดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ผุยลี
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
2. นายอนุ  บินนอก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนท์นี่  แตะยา
2. เด็กชายภูมินทร์  รวดเร็ว
 
1. นายพัสนัย  กันงาม
2. นางสาวปวีณา  บทนอก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองนำ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมธิดา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจันทิมา  ชนะดี
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ไลนอก
3. นางสาวอภิญญา  วันสา
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรเทพ  ตระโกสี
2. เด็กชายสุรพศ  โพธิ์ษาราช
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนันทิญา  แพนไธสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  เกตุนอก
2. เด็กชายภานรินทร์  นิลบรรพต
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนันทิญา  แพนไธสง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาศรี
2. เด็กชายไพรวัลย์  นาเจริญ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาขวัญ  สูงรุ่ง
2. นางสาวศันสนีย์  สมน้อย
3. นางสาวศิรินภา  แดนคำสาร
 
1. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่