สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุปาระ
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  ชาวสวน
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ฮุมโฮม
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วแสนไชย
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุรีนอก
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทานิดา  ปัญญา
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาววรุณยุพา  เสาสมภพ
2. นางสาววิยะดา  แสนสัญญา
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วแสนไชย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จัตุกูล
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
2. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  มาตรวังแสง
 
1. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพัชร  มณีอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ภู่มณี
3. เด็กหญิงอังคนาง  มูลแก่น
 
1. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
2. นางสาวประไพ  ประดับคำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 8 1. นางสาวนภาดล  ไชยศรีจันทร์
2. นางสาวลลิตา  เทียมทัน
3. นางสาวอาทิตยา  ฤทธิ์คล้าย
 
1. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
2. นางสาวประไพ  ประดับคำ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงชาลี
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สายสุริยา
2. เด็กชายอนุภาพ  ศรีภูมิพฤกษ์
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงนีรนุช  วังหอม
2. เด็กชายพชร  วานนท์
3. เด็กชายรพีภัทร  วรรณเดช
4. เด็กหญิงอรัญญา  พรมวันนา
5. เด็กหญิงอริสา  มรรครมค์
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายโชคชัย  เสนนอก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุรพร  คาดสนิท
2. นางสาวภานุมาศ  คำบุญยอ
3. นางสาวละมัย  สีลอด
4. นางสาวสุรีพร  หวังประสบกลาง
5. นางสาวอาภัสรา  พิมล
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นายบุญยง  แพนไธสง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนรีรัตน์  แสงงาม
2. นายอนุวัฒน์  อนุธรสิน
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นายบุญยง  แพนไธสง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรประภา  แสงงาม
2. เด็กหญิงดนุชา  ทับธานี
3. เด็กหญิงนันทิดา  วานนท์
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  สีมา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  หิรัญเขว้า
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไป๋สกุล
7. เด็กหญิงอภิลักษณา  สุรัมย์
8. เด็กหญิงอรนิช  สุริยะ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นานอก
10. เด็กหญิงเอมอร  หล่มศักดิ์
 
1. นายพัสนัย  กันงาม
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
3. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวชญาดา  ชำนินอก
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวรุ่งนภา  ปานสาลี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนุตรา  ชำนินอก
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนศรี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  เพ็งแพงต้น
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  สุราทิพย์
2. เด็กชายอรรถพร  พงษ์วัชรากร
3. เด็กชายอาณัฎฐ์  นามมะท้าว
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  สมศรีงาม
2. นายยุทธจักร  เมืองศรี
3. นายวัชระ  สาโคตร
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิกา  บัวทอง
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญรฎา  ศักดีแสง
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยวดี  อาจธานี
2. นางสาวสุนิตา  ไลนอก
3. นางสาวสุภาภรณ์  สิงขรอาจ
4. นายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์จิต์
5. นางสาวเอมมิกา  ลครพล
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
2. นายธวัชชัย  พรหมธิดา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. เด็กชายธีรพล  พันธุ์พยัคฆ์
3. เด็กชายประวัติ  วงษ์ชาลี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรชานนต์
5. เด็กชายวีระวัฒน์  บุตรชานนต์
6. เด็กชายอนุชิต  เสนาราช
7. เด็กชายอิทธิพล  ชัยเสนา
8. เด็กชายแสนภูมิ  ดาปุย
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
3. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติยา  มณีทัพ
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ยางคำ
3. เด็กชายสุรชาติ  ภูมิแกดำ
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งแสงตะวัน  แท่งทอง
2. เด็กหญิงวิชิดา  ยางคำ
3. เด็กหญิงแพรวา  สิทธินู
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วันทาแท่น
2. นางสาวศศิธร  โปมินทร์
3. นางสาวอรวรรณ  สะแสงสาร
 
1. นางสุภาพร  อุ่นประชา
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวุฒิ  วุฒิชัยภูมิ
2. นายชนะ  โพธิ์วิเศษ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทมุลตรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์งอ
3. เด็กหญิงพิมยดา  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงมาริสา  พงษ์พันนา
5. เด็กหญิงวัชราพันธ์  กองเกิด
6. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนนท์  ชัยปัญญา
2. นางสาวนันทวรรณ  กงชัยยา
3. นางสาวรัฏชนิดา  วิถีเทพ
4. นางสาวศิริลักษณ์  จันโสภา
5. นายศุภกร  ขันบัวแก้ว
6. นายสันติสุข  พันสวัสดิ์
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
3. นางสิริสมัย  เพ็งผ่อง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุพรรณ
2. เด็กชายธนากร  เวชสุวรรณ
3. เด็กชายพีระพงษ์  จันประทัด
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิติญา  วงค์เหง้า
2. นางสาวมลิษา  โสภาเลิศ
3. นางสาววาสนา  โคตะดี
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายชุมพล  จำปามูล
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันทรชาติ  คำมูล
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรียงตะวัน  คำเสียง
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
42 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
44 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.55 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  บัวทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
3. เด็กหญิงกีรติ  ประจงค์
4. นางสาวกุลณัฐ  ประจงค์
5. เด็กหญิงจารุภา  พวงสันเทียะ
6. นางสาวจุฑารัตน์  ประกำแหง
7. นายณัฐิวุฒิ  นามบัวลา
8. นางสาวทิพรัตน์  แอมรัมย์
9. เด็กชายธนพล  ดวงชมภู
10. นายธีรภัทร  ทันศรี
11. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พลเสน
12. นายนันทิพัฒน์  ใจเสมอ
13. นายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
14. เด็กหญิงประณยา  ฤทธิ์นอก
15. เด็กหญิงพรรณวษา  กิมรัมย์
16. นายพรสยาม  จงเทพ
17. เด็กชายพิพัฒน์  ปาปะกัง
18. เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญสุข
19. นายวัชรากร  ผดุงชน
20. เด็กหญิงวิษา  วงษ์ชาลี
21. เด็กหญิงวีรนันท์  วิถีเทพ
22. เด็กชายศิวกร  ศรีพวงเพ็ชร
23. นายสรนันท์  ศิลป์ประกอบ
24. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ชมเชย
25. เด็กชายสืบสกุลเกียรติ์  แสนศึก
26. เด็กหญิงสุชาดา  พรมโพธิ์
27. นางสาวสุชานาถ  ทูโคกกรวด
28. เด็กชายสุรศักดิ์  กล้าณรงค์
29. นางสาวอธิญา  สิทธิราช
30. นางสาวแพรวพราว  ปาปะเส
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
3. นายวิษณุ  นวลใหม่
4. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
5. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
6. นายทรงพล  สายแวว