สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรชนก  แป้นพุดซา
2. นายธนพล  กางสันเทียะ
3. นายภูพญา  สอนนา
4. นายสุธี  รัตนาวา
5. นายไชยวัฒน์  พรมเสนา
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.16 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ปองสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.66 เงิน 9 1. นางสาวนิติภรณ์  นรินนอก
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณษา  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์