สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายอรรถพล  แฟสันเทียะ
 
1. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวสุกัญญา  มีเงิน
 
1. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเบญจพร  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวทาริกา  แสนโน
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิจฉรา  โพธิ์ศรี
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวนฤมล  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณภา  ไม้โคกสูง
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิดา  เอมอิ่ม
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สานะ
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรอินทร์
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เที่ยงธนศักดิ์
2. เด็กหญิงวรารินทร์  ปูนะอุต
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวปาณิศา  สุโข
2. นางสาวโสภิตา  เคียนสันเทียะ
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธนกาญจน์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดีหมื่นไวย์
 
1. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายพีรพล  ขานสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัลยา  ประจิตร
 
1. นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอภิญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวงพร  กรสำโรง
2. เด็กหญิงศิรประภา  บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เล็กสมบูรณ์วงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
2. นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  ช่วยบุญเทียม
2. นางสาวประดิษฐ์ฐา  ภานุศรี
3. นางสาวสายสุนีย์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
2. นางสาวธีรนันท์  เทดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพงษ์  ศรีเชียงหวาง
2. เด็กชายพงศ์พณิช  งามขุนทด
 
1. นายไกรพล  วอนอก
2. นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติพัฒน์  นาคมะณี
2. นายต้นสิงหา  ยางนอก
 
1. นายไกรพล  วอนอก
2. นางสาวกุ้งนาง  จิตจันทึก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุมาลี  สุริโย
 
1. นางสาวธีรนันท์  เทดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายธาวัน  เชียงสันเทียะ
2. เด็กชายสราวุฒิ  หาญจันอัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
2. นายไกรพล  วอนอก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายอิทธิพล  มีเงิน
 
1. นางสาวธีรนันท์  เทดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรปรีญา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวกุ้งนาง  จิตจันทึก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวลลิตา  โตพะไล
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอรรถพร  เกษรพุด
 
1. นายไกรพล  วอนอก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชายคำ
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  จันพุดซา
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
2. นางลักษณา  ธรรมวิฐาน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.25 เข้าร่วม 7 1. นางสาวประทุมพร  โพธิชา
2. นางสาวปิยะลักษณ์  เชื่องสุวรรณ์
3. นางสาววัลลิกา  ใจรักษา
 
1. นางลักษณา  ธรรมวิฐาน
2. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลฤดี  สุขนอก
2. เด็กหญิงทิพานัน  เขจรกลาง
3. เด็กชายวันวิสา  พิมพ์ชวด
 
1. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
2. นางสาวธนพร  โชติชุ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  หวินกำปัง
2. นางสาวสุดารัตน์  แพทย์มะลัง
3. นางสาวสุวนันท์  ไคขุนทด
 
1. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
2. นางสาวธนพร  โชติชุ่ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีโฮ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พูขุนทด
3. เด็กหญิงอริสรา  บัวโค้ง
 
1. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววลัยพรรณ  แจ้งสันเทียะ
2. นางสาววัชรี  ชอบสว่าง
3. นางสาวอภัสรา  เคียนสันเทียะ
 
1. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  อวบสันเทียะ
2. เด็กชายภัทรพล  รอดพังเทียม
3. เด็กหญิงศศิธร  เผือกพังเทียม
4. เด็กหญิงอภิชญา  ดาบสันเทียะ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เอื้อนกำปัง
 
1. นายทินกร  รวมภักดี
2. นางปรางทิพย์  เวียนขุนทด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เดชขุนทด
2. นางสาวกาญจนา  แก้วถาวร
3. นางสาวชลธิชา  หงษ์สันเทียะ
4. นางสาวนรากร  คงค้างพลู
5. นางสาวสุมาลี  จำปาเทศ
 
1. นายทินกร  รวมภักดี
2. นางปรางทิพย์  เวียนขุนทด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นพุทรา
2. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีกำปัง
3. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โค้ว
4. เด็กชายสิรินันท์  สุวรรณแก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  พิมเขตร
 
1. นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
2. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีนาง
2. นางสาวปรีดาพร  ชาญพลกรัง
3. นางสาวพลอยรุ้ง  เสาร์สายออ
4. นายสิทธิศักดิ์  เจียมสันเทียะ
5. นางสาวไพลิน  ทองสาย
 
1. นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
2. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นุชบุญช่วย
 
1. นางจินตนา  รวมภักดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เพ็ญบุญ
2. เด็กชายปรมินทร์  พางาม
 
1. นางจินตนา  รวมภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  ปกสันเทียะ
2. นางสาวนันธิชา  อุคนอก
 
1. นางจินตนา  รวมภักดี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกวิสรา  แคงสันเทียะ
2. เด็กชายจักรภัทร  รอดพังเทียม
 
1. นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
2. นางพัชรีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาววิไลวรรณ  เวกสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  อิชชรา
 
1. นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
2. นายเถลิงเกียรติ  หวังประสพกลาง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสกุณา  ริดสันเทียะ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุรุจ  พูลทองคำ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  ฉอสันเทียะ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูซัน  อมฤกษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิมล  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  ลีจาด
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรชนก  แป้นพุดซา
2. นายธนพล  กางสันเทียะ
3. นายภูพญา  สอนนา
4. นายสุธี  รัตนาวา
5. นายไชยวัฒน์  พรมเสนา
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.16 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ปองสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.66 เงิน 9 1. นางสาวนิติภรณ์  นรินนอก
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณษา  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาทร  เถรหมื่นไวย์
2. เด็กชายปภพ  ใจหาญ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ของดี
4. เด็กหญิงพิชญา  โฉสูงเนิน
5. เด็กหญิงภัทรศร  สุคนธา
6. เด็กชายภาคิน  แยกโคกสูง
7. เด็กชายวชิรวิทย์  ทรัพย์เฉลิม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชอบสงวน
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  รักษากูล
10. เด็กชายไชยวัฒน์  กะสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จานนอก
 
1. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ที่รัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 6 1. นางสาวมาลียา  พิมพ์ชวด
 
1. นางรัตนา  ธรรมมาวุฒิกูล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนิตยา  พลทามูล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  จำปาจีน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเอื้อกลาง
 
1. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
2. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันธิยา  หวินสันเทียะ
2. นางสาวภาวิดา  ทองรังศรี
3. นายสุรชาติ  ลุนพุฒ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ผางคนรัก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เลิศรักดี
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พัศศรษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉลองกลาง
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวพิมลพรรณ  บมขุนทด
2. นางสาวศิริประภา  แก้วเมืองน้อย
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทดี
2. เด็กหญิงปริณดา  พูลทองคำ
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวศรสวรรค์  บุญเสริม
2. เด็กชายอรทัย  โกกลางดอน
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษกร  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  โชสูงเนิน
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราดล  ป้องพระราช
2. นายวิจักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  สิงห์ดา
2. นางสาวชุติมาพร  บมขุนทด
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายทัศนัย  แจ้งสันเทียะ
2. นางสาวอรวี  เชิดสูงเนิน
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารีรัตน์  ยีสันเทียะ
2. นายวัชรศักดิ์  พอวังดอน
3. นางสาววันวิสาข์  กลางจอหอ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดอม  ฉ่อสันเทียะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื่องสุวรรณ์
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชากานต์  เย็นเหลือ
2. นายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
3. นายสนธยา  ช่วยบุญเทียม
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  บำรุงศิลป์
2. นางสาวอรัญญา  เทพังเทียม
3. นางสาวอุษาพร  โนมขุนทด
 
1. นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์จำนงค์
2. เด็กชายภานุรุจ  กลึงกลางดอน
3. เด็กชายภูชิชย์  ธีรวัฒนะกิตติ
 
1. นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 4 1. นางสาวธิติกาญจน์  กริ่งสันเทียะ
2. นางสาวนราพร  อิสันเทียะ
3. นางสาวอริสา  ขุนชาญโหมก
 
1. นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ