สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเบญจพร  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวทาริกา  แสนโน
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สานะ
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกัลยา  ประจิตร
 
1. นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอภิญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวรรณ  ช่วยบุญเทียม
2. นางสาวประดิษฐ์ฐา  ภานุศรี
3. นางสาวสายสุนีย์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
2. นางสาวธีรนันท์  เทดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพงษ์  ศรีเชียงหวาง
2. เด็กชายพงศ์พณิช  งามขุนทด
 
1. นายไกรพล  วอนอก
2. นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติพัฒน์  นาคมะณี
2. นายต้นสิงหา  ยางนอก
 
1. นายไกรพล  วอนอก
2. นางสาวกุ้งนาง  จิตจันทึก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุมาลี  สุริโย
 
1. นางสาวธีรนันท์  เทดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวลลิตา  โตพะไล
 
1. นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอรรถพร  เกษรพุด
 
1. นายไกรพล  วอนอก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชายคำ
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  จันพุดซา
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
2. นางลักษณา  ธรรมวิฐาน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.25 เข้าร่วม 7 1. นางสาวประทุมพร  โพธิชา
2. นางสาวปิยะลักษณ์  เชื่องสุวรรณ์
3. นางสาววัลลิกา  ใจรักษา
 
1. นางลักษณา  ธรรมวิฐาน
2. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกวิสรา  แคงสันเทียะ
2. เด็กชายจักรภัทร  รอดพังเทียม
 
1. นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
2. นางพัชรีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรประภา  จานนอก
 
1. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนิตยา  พลทามูล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา