สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายอรรถพล  แฟสันเทียะ
 
1. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวสุกัญญา  มีเงิน
 
1. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิจฉรา  โพธิ์ศรี
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวนฤมล  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เที่ยงธนศักดิ์
2. เด็กหญิงวรารินทร์  ปูนะอุต
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวปาณิศา  สุโข
2. นางสาวโสภิตา  เคียนสันเทียะ
 
1. นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  ธนกาญจน์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดีหมื่นไวย์
 
1. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายพีรพล  ขานสันเทียะ
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายอิทธิพล  มีเงิน
 
1. นางสาวธีรนันท์  เทดี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาววิไลวรรณ  เวกสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  อิชชรา
 
1. นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
2. นายเถลิงเกียรติ  หวังประสพกลาง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 6 1. นางสาวมาลียา  พิมพ์ชวด
 
1. นางรัตนา  ธรรมมาวุฒิกูล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวพิมลพรรณ  บมขุนทด
2. นางสาวศิริประภา  แก้วเมืองน้อย
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทดี
2. เด็กหญิงปริณดา  พูลทองคำ
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวศรสวรรค์  บุญเสริม
2. เด็กชายอรทัย  โกกลางดอน
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  สิงห์ดา
2. นางสาวชุติมาพร  บมขุนทด
 
1. นายสุเมธี  เกษร