สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ผางคนรัก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เลิศรักดี
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พัศศรษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉลองกลาง
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษกร  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  โชสูงเนิน
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราดล  ป้องพระราช
2. นายวิจักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายทัศนัย  แจ้งสันเทียะ
2. นางสาวอรวี  เชิดสูงเนิน
 
1. นายสุเมธี  เกษร