สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิดา  เอมอิ่ม
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายธาวัน  เชียงสันเทียะ
2. เด็กชายสราวุฒิ  หาญจันอัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
2. นายไกรพล  วอนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลฤดี  สุขนอก
2. เด็กหญิงทิพานัน  เขจรกลาง
3. เด็กชายวันวิสา  พิมพ์ชวด
 
1. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
2. นางสาวธนพร  โชติชุ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  หวินกำปัง
2. นางสาวสุดารัตน์  แพทย์มะลัง
3. นางสาวสุวนันท์  ไคขุนทด
 
1. นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
2. นางสาวธนพร  โชติชุ่ม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีโฮ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พูขุนทด
3. เด็กหญิงอริสรา  บัวโค้ง
 
1. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  อวบสันเทียะ
2. เด็กชายภัทรพล  รอดพังเทียม
3. เด็กหญิงศศิธร  เผือกพังเทียม
4. เด็กหญิงอภิชญา  ดาบสันเทียะ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เอื้อนกำปัง
 
1. นายทินกร  รวมภักดี
2. นางปรางทิพย์  เวียนขุนทด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นพุทรา
2. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีกำปัง
3. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โค้ว
4. เด็กชายสิรินันท์  สุวรรณแก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  พิมเขตร
 
1. นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
2. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เพ็ญบุญ
2. เด็กชายปรมินทร์  พางาม
 
1. นางจินตนา  รวมภักดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  ปกสันเทียะ
2. นางสาวนันธิชา  อุคนอก
 
1. นางจินตนา  รวมภักดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.16 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ปองสันเทียะ
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.66 เงิน 9 1. นางสาวนิติภรณ์  นรินนอก
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณษา  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ที่รัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ผางคนรัก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เลิศรักดี
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พัศศรษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉลองกลาง
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษกร  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  โชสูงเนิน
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราดล  ป้องพระราช
2. นายวิจักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายทัศนัย  แจ้งสันเทียะ
2. นางสาวอรวี  เชิดสูงเนิน
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 4 1. นางสาวธิติกาญจน์  กริ่งสันเทียะ
2. นางสาวนราพร  อิสันเทียะ
3. นางสาวอริสา  ขุนชาญโหมก
 
1. นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ