สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฑิพภากร  พิลัยโชติ
 
1. นางสาวกัญจนัฐ  หอมจันทึก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพธนาภา  วัชรภาสกร
 
1. Mrs.Venus Aileen   Macias
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุติภัค  ว่องเกษการ
 
1. Mr.Hamilton John  Vonhollstein
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  เดิงขุนทด
2. เด็กชายวรายุส์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปูชี
4. เด็กชายเกียรศักดิ์  พิกุลขาว
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คูณขุนทด
 
1. Mr.Jomar   A. Ocier
2. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาษิณี  อ่างศิลป์
2. เด็กหญิงนภสร  พงษ์ศิริ
 
1. Miss Chen  Damin
2. นางสาวนุสลิน  กัมไชยคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองชาญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ธงสันเทียะ
 
1. นางตาริกา  ใจกันธิยะ
2. Mr.Maxwell  Rymbai