สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายศุภพัฒน์  โพธิ์ขุนทด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  สร้างกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานันท์  กูดขุนทด
 
1. นายเอกพงษ์  ดานขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัทร  เกนขุนทด
 
1. นางจันทิรา  เยอสูงเนิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ชรขุนทด
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรยุทธ  ช่างเหล็ก
 
1. นายเอกพงษ์  ดานขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จงขุนทด
2. นายรัฐนันท์  วิเชียร
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาะขุนทด
2. นางจันทิรา เยอสูงเนิน  เยอสูงเนิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จินากูล
2. เด็กหญิงกิตติลักษณ์   ชนไฮ
 
1. นางตาริกา  ใจกันธิยะ
2. นางสาวกาญจนา  อยู่คง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภาณุพัฒน์  ภูพิชิต
 
1. นางสาวอรอนงค์  แสนโบราณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธัชพล  บุญเมธี
2. เด็กชายพงศกร  รอสูงเนิน
 
1. นางสาวนาฎนภา  มนตรี
2. นางสาวนิลนัดดา  อุดมโภชน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุชธิดา  สิทธิ์สูงเนิน
 
1. นางสาวรัชชารีย์  จิตกลาง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองมาก
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เพียรขุนทด
3. เด็กหญิงธัญชนก  ดีขุนทด
 
1. นางสาวธิดาการณ์  ใจเป็ง
2. นายวิทยา  คำเลิศลม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนงนภัส  อินประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุพัชรา  พับขุนทด
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์ฎา  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  เปิงขุนทด
2. นางสาวพิมลพมพ์  กุลขุนทด
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชาติขุนทด
2. เด็กชายธีรภัทร  ประการะโพธิ์
3. นายพิทักษ์  พืมขุนทด
 
1. นางสาวอมรา  เมธโยดม
2. นางสาวศิรินดา  พวงมาลี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุทา  ยืนยง
2. เด็กชายนริศ  ภูมิมิตร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยอดขุนทด
 
1. นางสาวพิมลพมพ์  กุลขุนทด
2. นางสาวศิรินดา  พวงมาลี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปณัฐชา  มังกร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงอภิญญา  สังสนา
 
1. นางสาวณัฐสุภา  เจ็ดสันเทียะ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภัส  มืมขุนทด
2. นางสาวอภิภาวดี  ครึ้มค้างพลู
 
1. นายอภิสิทธิ์  พูลกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนุช  อบอุ่น
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แดงสมพงษ์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริมชรัตน์  ศิริพูลอนนต์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สระขุนทด
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองโพธิ์
 
1. นางสาวทัศวรรณ  นุสีอัน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  เมิมขุนทด
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  โข่ค้างพลู
 
1. นายสวัสดิ์  ธรรมวงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลาษา  หอมขุนทด
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  สังขมณี
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ครองยุติ
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรสกุล
2. เด็กหญิงคีตภัทร  เกงขุนทด
3. เด็กชายณฐกร  อึ่งบำเหน็จ
4. เด็กหญิงบุญยาพร  รักษ์อยู่
5. เด็กชายภูริทัศน์  นามกิง
6. เด็กหญิงมนุชาธิป  เดือยขุนทด
7. เด็กชายแรบานา  อ้วนโพธิ์กลาง
8. เด็กชายไอดูมิยา  อ้วนโพธิ์กลาง
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
2. นายกฤษฎา  ชะยมชัย
3. นางอรัญ  ปิยปริญญา
4. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  มุ่งมงคล
2. เด็กหญิงกุลธิญา  สวมขุนทด
3. เด็กชายจักรพงษ์  โมงขุนทด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทวีสุข
5. เด็กชายทัพพสาร  พิมสา
6. เด็กชายธิเบศ  เดินสันเทียะ
7. เด็กชายสถาพร  หวิงปัด
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โสกขุนทด
9. เด็กหญิงอรพิณ  ชอบเรียบร้อย
10. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  บุญเจิม
 
1. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
2. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
3. นางสาวทัศวรรณ  นุสีอัน
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  ยนต์จอหอ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กชายยศวัฒน์  เที่ยงตรง
4. เด็กชายรัตติพงษ์  แข็งฉลาด
5. เด็กชายสุรดิษ  เครือน้อย
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
2. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฑิพภากร  พิลัยโชติ
 
1. นางสาวกัญจนัฐ  หอมจันทึก
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพธนาภา  วัชรภาสกร
 
1. Mrs.Venus Aileen   Macias
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุติภัค  ว่องเกษการ
 
1. Mr.Hamilton John  Vonhollstein
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  เดิงขุนทด
2. เด็กชายวรายุส์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปูชี
4. เด็กชายเกียรศักดิ์  พิกุลขาว
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คูณขุนทด
 
1. Mr.Jomar   A. Ocier
2. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาษิณี  อ่างศิลป์
2. เด็กหญิงนภสร  พงษ์ศิริ
 
1. Miss Chen  Damin
2. นางสาวนุสลิน  กัมไชยคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองชาญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ธงสันเทียะ
 
1. นางตาริกา  ใจกันธิยะ
2. Mr.Maxwell  Rymbai
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนกษวรรณ  ฉาบพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงวรินทร์  เข็มมี
 
1. นางสาวโสรญา  ศรีบำรุง
2. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติรัตน์  เด็ดขุนทด
2. เด็กชายธรรมนูญ  โชมขุนทด
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนิตา  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายไกรฤทธิ์  จริยรุ่งโรจน์ฤดี
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิต  ดาบสันเทียะ
2. เด็กชายวรรษธรณ์  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นางสาวจิราภรณ์  บุญแย้ม
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
2. เด็กชายธนกฤต  เผื่อนสูงเนิน
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เพ็งธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  รักมิตร
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชญาดา  พลสว่าง
2. เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์
3. เด็กชายภควัฒน์  ริบแจ่ม
 
1. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพชรพร  โสภาคย์
2. เด็กชายศุภกิจ  ปอสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวกัญจน์รัศม์  ถาวจัตุรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์  แสนตระกูล
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คตทะมาต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนสีดา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แพบขุนทด
 
1. นายเอกลักษณ์  ทองดีนอก
2. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม