สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภาณุพัฒน์  ภูพิชิต
 
1. นางสาวอรอนงค์  แสนโบราณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองมาก
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เพียรขุนทด
3. เด็กหญิงธัญชนก  ดีขุนทด
 
1. นางสาวธิดาการณ์  ใจเป็ง
2. นายวิทยา  คำเลิศลม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนกษวรรณ  ฉาบพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงวรินทร์  เข็มมี
 
1. นางสาวโสรญา  ศรีบำรุง
2. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด