สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรยุทธ  ช่างเหล็ก
 
1. นายเอกพงษ์  ดานขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จินากูล
2. เด็กหญิงกิตติลักษณ์   ชนไฮ
 
1. นางตาริกา  ใจกันธิยะ
2. นางสาวกาญจนา  อยู่คง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงอภิญญา  สังสนา
 
1. นางสาวณัฐสุภา  เจ็ดสันเทียะ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองชาญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ธงสันเทียะ
 
1. นางตาริกา  ใจกันธิยะ
2. Mr.Maxwell  Rymbai
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติรัตน์  เด็ดขุนทด
2. เด็กชายธรรมนูญ  โชมขุนทด
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
2. เด็กชายธนกฤต  เผื่อนสูงเนิน
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด