สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ไมขุนทด
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกรมณี
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงโชติกา  เนียรสันเทียะ
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวี  ชนะทะเล
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
2. พระจักรพล  นาคหนองหาญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกันยาพร  บัวเขียว
 
1. นางสาวสุชาดา  อมฤกษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติกร  ศรีจันทร์มาก
 
1. นางสาวสุชาดา  อมฤกษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 2 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศศิธร  ราชาดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาริตา  แหยมพิมาย
2. เด็กหญิงมนทิชา  สินภูธร
 
1. นางสาวสุชาดา  อมฤกษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วกลาง
 
1. นางสาวสุชาดา  อมฤกษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวินชา  จินดาอินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนุชิตา  นุชิต
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  คลองผุย
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แกตขุนทด
 
1. นางสาวอัมรา   ไชยสาป
2. นางสาวปวีณ์สุดา  กิมหว่า
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีจันทร์มาก
2. นางสาวณัฐวรรณ  รัตนวิเศษ
3. นางสาวบุปผา  ชุดมะเริง
 
1. นางสาวอัมรา   ไชยสาป
2. นางสาวปวีณ์สุดา  กิมหว่า
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีหนองแวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บรรจงหมื่นไวย
3. เด็กหญิงดาวประกาย  พะนา
4. เด็กชายปิตินนท์  นุชิต
5. เด็กหญิงพิยดา  หะพลรัมย์
 
1. นายพิชัย  เกงขุนทด
2. นางสาวประกายแก้ว  ชวาบ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 9 1. นายกฤษกร  แสนเดช
2. นางสาวณัฐกานต์  รัตนะ
3. นางสาวณัฐวดี  ศรีอภัย
4. นางสาววราพร  นวนมะเริง
5. นางสาวไพรินทร์  สังข์เงิน
 
1. นายพิชัย   เกงขุนทด
2. นางสาวณัฐจิตรา   ปิยะศิริศักดิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โฉมสูงเนิน
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  สาสุข
 
1. นางสาวจตุริพร  สมบัติภูธร
2. นายน.ส.ณัฐจิตรา   ปิยะศิริศักดิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวกนกวรรณ  นิลไร่นา
2. นายณัฐวุฒิ  โยกกระโทก
 
1. นางสาวจตุริพร  สมบัติภูธร
2. นายพิชัย  เกงขุนทด
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปานิตา  บุญประจง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  เสือสูงเนิน
 
1. นายณัฐพงษ์  ขุดโพธิ์
2. นางสาวประกายแก้ว   ชวาบ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกรรณิกา  เจ็กนอก
2. นางสาวชนาธิป  แก้วมี
 
1. นายณัฐพงษ์  ขุดโพธิ์
2. นางสาวณัฐจิตรา   ปิยะศิริศักดิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิกติศักดิ์  เทียมลี้
 
1. นายจักรกฤษณ์   โค้งนอก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีทรัพย์
 
1. นายจักรกฤษณ์   โค้งนอก
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริญญา  มายอด
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วพวง
3. เด็กหญิงสุธินัน  ทองกระทุ่ม
4. เด็กหญิงสโรชา  กลัดนวม
5. เด็กหญิงอรพิน  แซ่ตั้ง
 
1. นายฉัตรรวินท์  วรภพสูติปัญญา
2. นายวัลลภ  ชั่งทอง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิดาภา  สุนย์ทอง
2. นายฐาปนา  จิกกระโทก
3. นางสาวนิโลบล  คงแก้วพะเนา
4. นางสาวบุษกร  คงสามสี
5. นางสาวสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
 
1. นายพิชัย  เกงขุนทด
2. นายณัฐพงษ์  ขุดโพธิ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สาหยุด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อยู่อุ่นพะเนา
 
1. นายวัชรินทร์   มะลุมกลาง
2. นายสหพันธ์  ชุดนอก
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายวีรภัทร  จันทะนา
2. นายสุทธิราช   เถื่อนสันเทียะ
 
1. นายวัชรินทร์   มะลุมกลาง
2. นางสาวประกายแก้ว   ชวาบ