สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงโชติกา  เนียรสันเทียะ
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกันยาพร  บัวเขียว
 
1. นางสาวสุชาดา  อมฤกษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 2 เข้าร่วม 15 1. นางสาวศศิธร  ราชาดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวินชา  จินดาอินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนุชิตา  นุชิต
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  คลองผุย
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แกตขุนทด
 
1. นางสาวอัมรา   ไชยสาป
2. นางสาวปวีณ์สุดา  กิมหว่า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีจันทร์มาก
2. นางสาวณัฐวรรณ  รัตนวิเศษ
3. นางสาวบุปผา  ชุดมะเริง
 
1. นางสาวอัมรา   ไชยสาป
2. นางสาวปวีณ์สุดา  กิมหว่า
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปานิตา  บุญประจง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  เสือสูงเนิน
 
1. นายณัฐพงษ์  ขุดโพธิ์
2. นางสาวประกายแก้ว   ชวาบ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกรรณิกา  เจ็กนอก
2. นางสาวชนาธิป  แก้วมี
 
1. นายณัฐพงษ์  ขุดโพธิ์
2. นางสาวณัฐจิตรา   ปิยะศิริศักดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายวีรภัทร  จันทะนา
2. นายสุทธิราช   เถื่อนสันเทียะ
 
1. นายวัชรินทร์   มะลุมกลาง
2. นางสาวประกายแก้ว   ชวาบ