สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริญญา  มายอด
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วพวง
3. เด็กหญิงสุธินัน  ทองกระทุ่ม
4. เด็กหญิงสโรชา  กลัดนวม
5. เด็กหญิงอรพิน  แซ่ตั้ง
 
1. นายฉัตรรวินท์  วรภพสูติปัญญา
2. นายวัลลภ  ชั่งทอง