สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ไมขุนทด
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวี  ชนะทะเล
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
2. พระจักรพล  นาคหนองหาญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โฉมสูงเนิน
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  สาสุข
 
1. นางสาวจตุริพร  สมบัติภูธร
2. นายน.ส.ณัฐจิตรา   ปิยะศิริศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวกนกวรรณ  นิลไร่นา
2. นายณัฐวุฒิ  โยกกระโทก
 
1. นางสาวจตุริพร  สมบัติภูธร
2. นายพิชัย  เกงขุนทด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีทรัพย์
 
1. นายจักรกฤษณ์   โค้งนอก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริญญา  มายอด
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วพวง
3. เด็กหญิงสุธินัน  ทองกระทุ่ม
4. เด็กหญิงสโรชา  กลัดนวม
5. เด็กหญิงอรพิน  แซ่ตั้ง
 
1. นายฉัตรรวินท์  วรภพสูติปัญญา
2. นายวัลลภ  ชั่งทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สาหยุด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อยู่อุ่นพะเนา
 
1. นายวัชรินทร์   มะลุมกลาง
2. นายสหพันธ์  ชุดนอก