สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกรมณี
 
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง  อสิพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาริตา  แหยมพิมาย
2. เด็กหญิงมนทิชา  สินภูธร
 
1. นางสาวสุชาดา  อมฤกษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ธรรมนูญรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีหนองแวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บรรจงหมื่นไวย
3. เด็กหญิงดาวประกาย  พะนา
4. เด็กชายปิตินนท์  นุชิต
5. เด็กหญิงพิยดา  หะพลรัมย์
 
1. นายพิชัย  เกงขุนทด
2. นางสาวประกายแก้ว  ชวาบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 9 1. นายกฤษกร  แสนเดช
2. นางสาวณัฐกานต์  รัตนะ
3. นางสาวณัฐวดี  ศรีอภัย
4. นางสาววราพร  นวนมะเริง
5. นางสาวไพรินทร์  สังข์เงิน
 
1. นายพิชัย   เกงขุนทด
2. นางสาวณัฐจิตรา   ปิยะศิริศักดิ์