สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดีพร้อม   ใจน้อย
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิตา   ศรีสุระ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไปรยา   ชวดกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร์   อาจหาญ
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ใจเสือ
3. เด็กชายพัชรพล   เจียกกระโทก
4. เด็กชายศุภกานต์   บุญประเสริฐ
5. เด็กชายสุนทรียภาพ   มณีรัตน์
6. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
 
1. นายนิรันดร์   ทองภักดี
2. นายไสว  ดลพิมาย
3. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.625 ทอง 4 1. นางสาวกชกร   ดาบพิมพ์ศรี
2. นายกิตติธัช   หีบคำ
3. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
4. นายนภัทร   เกลื่อนกลางดอน
5. นายพงศกร  จิโนหงษ์
6. นางสาวภัสสรีรัชฎ์   ทองสุกเจริญ
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายปัญญา  กิจเจริญปัญญา
3. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลตา   ทองแก้ว
2. เด็กชายกัลยกร   พลอยครบุรี
3. เด็กชายกิตติพิชญ์   เคระนัน
4. เด็กชายครรชิตพล   ดุมกลาง
5. เด็กชายคิว   นามหลง
6. นางสาวจนิสตา   สินจันทึก
7. เด็กชายจิรายุ   ศรีสมุทร์
8. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีศิริ
9. เด็กชายชญานนท์   อินทชัย
10. นางสาวชุติกาญจ์   สนิทกลาง
11. เด็กหญิงณัฐกุล   แค่มจันทึก
12. นางสาวณัฐพร   ปากหวาน
13. เด็กชายณัฐภัทร์   อาจหาญ
14. นายดนุพงษ์   แรมจะบก
15. เด็กหญิงดาลีวอน   จันทาลีไซ
16. นายธนกฤต   ประเสริฐสอน
17. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
18. นางสาวธิยดา   ภมรพล
19. นายธีระภัทร   มานะกุล
20. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ใจเสือ
21. นายพันแสน   รักษากูล
22. นายพีรัชชัย   แดงสูงเนิน
23. เด็กชายพุทธินันท์   สุปิติ
24. เด็กชายภควัต   ยอดจันทร์
25. เด็กชายภูวนาท   ยอดปืน
26. นางสาวรัฐยา   กำมาแสน
27. นายราชัณย์   พละโสม
28. เด็กชายวีรชาติ   จันบัวลา
29. นางสาวศศิธร   ขอยิ้มกลาง
30. เด็กชายศุภกานต์   บุญประเสริฐ
31. นางสาวสมฤทัย   ดวงจันทร์
32. นายสิทธิศักดิ์   เผยกลาง
33. เด็กชายสิรดนัย   รัตนนิสสัย
34. เด็กชายสุนทรียภาพ   มณีรัตน์
35. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
36. นางสาวสุรัสสา   พงษ์สว่าง
37. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
38. เด็กหญิงอรุโณทัย   โพสาวัง
39. นางสาวเพ็ญธิดา   เริงจิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นายนิรันดร์   ทองภักดี
4. นายไสว  ดลพิมาย
5. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
6. นายสนิท  มณีรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ปิ่นเย็น
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  เจียกกระโทก
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยอดญาดา   รัชนิพนธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  กลางสอน
 
1. นายไสว  ดลพิมาย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีเลิศรัมย์
 
1. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยอดญาดา   รัชนิพนธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา