สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ยามดี
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอลิษรา  เริงเกียรติ
 
1. นางสาววรรณภา  ล่ำสัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น
 
1. นางสุจรี  วัฒนชนสรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววารี  พรรณอาราม
 
1. นางเสาวณี  แก้วแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัชรพล  ชูทอง
 
1. นางศรินยา  กายสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีรตา  เพียซ้าย
 
1. นายเอกธนวัฒน์  รัตนะปัญญานันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขวารี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลนา  ลีบุญญะ
 
1. นางหทัยรัตน์  บวกโพธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีม่วง
 
1. นางแวว  บำรุงนา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวร่มฉัตร  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นางพัชนี  บัณฑิตไพบูลย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐที  แจ้สูงเนิน
2. เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนขจรศักดิ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  ปรายกระโทก
2. นางจงใจรัก  ไชยกุฉิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  กันโม
2. นางสาวรวิวรรณ   เทียนขุนทด
 
1. นายศักดิ์ดา  พระอารักษ์
2. นางปิยะธิดา  อาจิณกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  สมหวัง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ตาดไธสง
 
1. นางศิริพร  สุพรรณรัง
2. นางหทัยวรรณ  โหจันทึก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางศิริพร  สุพรรณรัง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร
 
1. นางรุ่งอรุณ  โตหนึ่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  มุกเมธีเสถียร
 
1. นางฐิตินาฏยา  ศิริมาลัยรักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  จงกลกลาง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานวิเชียร
3. เด็กชายนนภิวัฒน์  นาสิงทอง
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางพาสุข  บุญแต่ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญากร  สกุลพันธ์
2. นายศุภกร  จรัสเดชวิริยะ
3. นายเขมทิน  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวโนรี  บ่อเงิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  เกรียงมงคล
2. เด็กหญิงญาณิศา  เทืองสันเทียะ
 
1. นายนิรันดร์  ทองภักดี
2. นายชูศักดิ์  ชูหมื่นไวย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์
2. นายชินวัตร  ชุมศรี
 
1. นายสมศักดิ์  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายพิชัย  สอนพิมพ์สัมผัส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญธร  อริยเจริญวงศ์
 
1. นางศุภลักษณ์  มณีจักร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพนิดา  มาตราช
 
1. นางประทิน  อินทิตานนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์
2. เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี
 
1. นางหัทยา  บัวคำแสง
2. นางจุฑารัตน์  ดลพิมาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจิรพชร์  คุ้มอิ่ม
 
1. นางสาวอ้อย  ทองภู
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรทีปต์  ใกล้โพธิ์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  พิมพ์ปรุ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐวัฒน์  มิกขุนทด
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นุชกระโทก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  ฉัตรสุวรรณสร
 
1. นางสาวทักษพร  พูนสระน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองไพลิน
2. เด็กชายปฏิภาค  เหมประยูร
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุทธิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  ใยบัว
2. นางสาวดารารัตน์  นกขุนทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.95 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไตรบัญญัติกุล
2. นางสาวณัฐธยาน์  กระจ่าง
3. นายพีรวิชญ์  จิวะวิทูรกิจ
 
1. นางปริชาติ  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายธนบดี  ชาญขุนทด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  กิตติธัญกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร
3. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน
 
1. นายณัฐชา  พัฒนา
2. นางปารินทร์  มัฆวิมาลย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยะดา  นิธิประภาพันธ์
2. นางสาวสุภัสสรา  ปั้นแก้ว
3. นางสาวโมทนา  เพียรลี่
 
1. นางจุฑามาศ  ชูสกุล
2. นางสาวอรนุช  เฉยฉิว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร   เถาวัลย์
2. นายธีรภัทร์   อุตทะปา
3. เด็กชายภวัต   หาญสุริย์
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยนุช  ขอยวนกลาง
2. นางสาวพิมลพรรณ   ทะรังศรี
3. นางสาวเทียนพรรษา   จอบุญ
 
1. นางณภัชนันท์  ภาคินศุภเศรษฐ์
2. นายแสนชัย  การงาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณฐพร  มัสแมน
2. เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา
3. เด็กหญิงแคทเธอลีน  พลอยล้อมเพชร สุดวีระเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยา   ภัทรมรุต
2. นางสาวศรัญญา  ชัยอาพร
3. นางสาวอรชมพู   เพียรขุนทด
 
1. นางสาวสุจิตตรา  เจนงาน
2. นางกนิษฐา  ศรีเอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา   จิวะวิทูรกิจ
2. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์   เรืองวิโรจนกุล
 
1. นางสาวปฐมพร  ฟูใจ
2. นางสาวพิมล  บุสดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรศรี  ดุษฎีพงษ์
2. นายศุภวิชญ์   ชื่นฟัก
 
1. นางสุภัค  เจียระกุล
2. นางสาวธัญญา  เกื้อหนุน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44.49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  สินธุโสภา
2. เด็กชายปวริศร  พ่วงโพธิ์
 
1. นายวิษณุพงศ์  นาดี
2. นางสาวสุดา  จันทราช
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรภัทร์  ชาญกล้า
 
1. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุดากาญจน์  รัตนสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิติพัทธ์  โล่ห์สุวรรณ
2. นายปราชญา  ธนพิบูลผล
3. นายพัฒนา  สดโคกกรวด
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นางกิตติมา  มหาสะโร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรฤทัย  แก้วทอง
2. เด็กหญิงคุณัญญา  ทอนสูงเนิน
3. เด็กหญิงณิชาฎา  คำสมัย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  อินพะเนา
5. เด็กหญิงอชิรญา  สุระพันธ์
 
1. นางสาวรัตนา  เสนสอน
2. นางนันทนา  วงศ์สมิตกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติกา  ขอร่มกลาง
2. นางสาวณัฐวิภา  สีหาราช
3. นายธีรนาถ  วงศ์ชวลิต
4. นายผดุงเกียรติ  กุลหินตั้ง
5. นางสาวภัทรพร  เงินตรา
 
1. นางนันทนา  วงศ์สมิตกุล
2. นางสาวรัตนา  เสนสอน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์รดา  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงณัฐธนพร  ชิ้นปิ่นเกลียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนเกตุ
4. เด็กชายพีระพัฒน์  อังคณฑี
5. เด็กหญิงพุทธการ  สอนการ
 
1. นายกฤต  รชตการย์กุล
2. นายภาณุพันธ์  พรมสวัสดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  เกิดปัญญา
2. นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
3. นายนิพฐิพนธ์  อังอำนวยศิริ
4. นางสาวสิรภัทร  พวงทับทิม
5. นางสาวอุบลพันธ์  ก้านขุนทด
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
2. นายกิตติ  วัฒนาธาดาสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยธร  ทรรพนันทน์
2. นางสาวณหทัย  เอกโชติธนัน
3. นายปัญญทัศน์  ศรีบุตรวงศ์
4. นายปัณณธร  อินทะสร้อย
5. นายเกริกภพ  ลิขิตวัฒนชัย
 
1. นายสมศักดิ์  เดื่อไธสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายกฤษนัย  กระแสโสม
3. นายขวัญชัย  จันทะคาร
4. เด็กชายจักรี  โพธิ
5. เด็กชายจิรวัฒน์  มาศวรรณา
6. นายชลนีนท์  ญาณศิริ
7. นายณธฉัตร  โปสูงเนิน
8. เด็กชายณัฐติกร  กลิ่นพิกุล
9. นางสาวณัฐพร  สุขเพิ่ม
10. นายธงไชย  เพชรคุ้มพล
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนอินทร์
12. นายพิทักษ์  บวกโพธิ์
13. เด็กหญิงภาสินี  ศรีสังวาลย์
14. นายวุฒิชัย  บุญนะ
15. นายศุภวิชญ์  ปรีชาเกษตรกิจ
16. นางสาวสุทธิดา  บวชขุนทด
17. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมเกาะ
18. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ศรี
19. นายเกียรติศักดิ์  คำมียศ
20. นางสาวเฟื่องเกศ  เปล่งปลั่ง
 
1. นายฐาปกรณ์  รามเกียรติศักดิ์
2. นายกฤต  รชตการย์กุล
3. นายสิทธิพร  ตั้งยอดชมญาณ
4. นางสาวฐิภาพรรณ  โถมใย
5. นางสาวปริชาติ  รักพุดซา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  รอดเย็น
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจษฎา  เทียนสื่อเจริญ
 
1. นางสาวสุพิน  ใจเย็น
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิติชัย  คะเนสุข
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เครือศรี
 
1. นางศักดิ์สิณี  เกตุถิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพนธ์  จินตบุตร
2. นางสาวตรีเนตร  พิศนอก
 
1. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
2. นางอุษา  วิเชียรณรัตน์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยธร   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชารินี   ภิรมรักษ์
3. เด็กชายณภัทร   ดีจันทึก
4. เด็กหญิงณัฐรียา   ขุนสูงเนิน
5. เด็กชายธนกฤต   ทองธนะฉาย
6. เด็กหญิงนันทกานต์   โสจันทึก
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ก้อนใส
8. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   ก้อนใส
9. เด็กชายภูเบศ   ปองใต้
10. เด็กหญิงเขมจิรา   อนันต์เดชธนโชติ
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชิดชนก   เมืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรษา   รัตนวงษ์
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราพร   กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศศิรัช   ยะสูงเนิน
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา   ฉั่น
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ   จ้อยสูงเนิน
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูษณิศา   หาขุนทด
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาพร  สอนอาจ
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชยา   เลิศฤทธิ์ศิริกุล
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณฐา    ธิติกรกุลธร
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐิดา   เกิดลำเจียก
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช   สามฮ่อ
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ   ชูพรม
2. เด็กหญิงปัญญากร   ไพโรจน์
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
2. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิมาพร    ธงพุดซา
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาคินทร์   อินกอง
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญวศา   พิพัฒนสกุลวงศ์
2. เด็กชายณัฏฐพล   ยอดจะบก
3. เด็กชายรัตนตรัย   สีทอง
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา   เทียนแอม
2. นางสาวบัณฑิตา   สบายวงษ์
3. นางสาวสุภาภรณ์   ช่ำชอง
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
2. นายสนิท  มณีรัตน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดีพร้อม   ใจน้อย
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิตา   ศรีสุระ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไปรยา   ชวดกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร์   อาจหาญ
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ใจเสือ
3. เด็กชายพัชรพล   เจียกกระโทก
4. เด็กชายศุภกานต์   บุญประเสริฐ
5. เด็กชายสุนทรียภาพ   มณีรัตน์
6. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
 
1. นายนิรันดร์   ทองภักดี
2. นายไสว  ดลพิมาย
3. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.625 ทอง 4 1. นางสาวกชกร   ดาบพิมพ์ศรี
2. นายกิตติธัช   หีบคำ
3. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
4. นายนภัทร   เกลื่อนกลางดอน
5. นายพงศกร  จิโนหงษ์
6. นางสาวภัสสรีรัชฎ์   ทองสุกเจริญ
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายปัญญา  กิจเจริญปัญญา
3. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลตา   ทองแก้ว
2. เด็กชายกัลยกร   พลอยครบุรี
3. เด็กชายกิตติพิชญ์   เคระนัน
4. เด็กชายครรชิตพล   ดุมกลาง
5. เด็กชายคิว   นามหลง
6. นางสาวจนิสตา   สินจันทึก
7. เด็กชายจิรายุ   ศรีสมุทร์
8. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีศิริ
9. เด็กชายชญานนท์   อินทชัย
10. นางสาวชุติกาญจ์   สนิทกลาง
11. เด็กหญิงณัฐกุล   แค่มจันทึก
12. นางสาวณัฐพร   ปากหวาน
13. เด็กชายณัฐภัทร์   อาจหาญ
14. นายดนุพงษ์   แรมจะบก
15. เด็กหญิงดาลีวอน   จันทาลีไซ
16. นายธนกฤต   ประเสริฐสอน
17. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
18. นางสาวธิยดา   ภมรพล
19. นายธีระภัทร   มานะกุล
20. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ใจเสือ
21. นายพันแสน   รักษากูล
22. นายพีรัชชัย   แดงสูงเนิน
23. เด็กชายพุทธินันท์   สุปิติ
24. เด็กชายภควัต   ยอดจันทร์
25. เด็กชายภูวนาท   ยอดปืน
26. นางสาวรัฐยา   กำมาแสน
27. นายราชัณย์   พละโสม
28. เด็กชายวีรชาติ   จันบัวลา
29. นางสาวศศิธร   ขอยิ้มกลาง
30. เด็กชายศุภกานต์   บุญประเสริฐ
31. นางสาวสมฤทัย   ดวงจันทร์
32. นายสิทธิศักดิ์   เผยกลาง
33. เด็กชายสิรดนัย   รัตนนิสสัย
34. เด็กชายสุนทรียภาพ   มณีรัตน์
35. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
36. นางสาวสุรัสสา   พงษ์สว่าง
37. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
38. เด็กหญิงอรุโณทัย   โพสาวัง
39. นางสาวเพ็ญธิดา   เริงจิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นายนิรันดร์   ทองภักดี
4. นายไสว  ดลพิมาย
5. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
6. นายสนิท  มณีรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ปิ่นเย็น
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  เจียกกระโทก
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยอดญาดา   รัชนิพนธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  กลางสอน
 
1. นายไสว  ดลพิมาย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีเลิศรัมย์
 
1. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยอดญาดา   รัชนิพนธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรย์ยามณ   รักษา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   บากา
3. เด็กหญิงพรกมล   ชัยประภา
4. เด็กหญิงมณฑิตา   ทิพวรรณ
5. เด็กหญิงเบญญาภา   เที่ยวจันทึก
6. เด็กหญิงเพ็ญพโยม   ลีละประสพโชค
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ   สุพรรณภพ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพร   นนสุธี
2. นางสาวชนิกานต์   จงงาม
3. นางสาวปาริฉัตร   อุลิศนันท์
4. นางสาวพิชชาพร   แซ่ลิ้ม
5. นางสาววราลี   พรหมพันธุ์ใจ
6. นางสาวอารยา   ทาสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ   สุพรรณภพ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์   ฉัตรสุวรรณสร
2. เด็กหญิงณัชชา   พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หรัญรัตน์
4. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
5. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
6. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
7. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชูพลกรัง
9. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
11. เด็กหญิงภัสสร   เพ็งสอน
12. เด็กหญิงศิวณาวรรณ   เตินขุนทด
13. เด็กหญิงสิริมา   สำราญรื่น
14. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
15. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
16. เด็กหญิงอภิชญา   ปิ่นนาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ   จันตระ
2. นางสาวกัญญาภัทร   เหมือนทรัพย์
3. นางสาวกานต์ธิดา   จันทร์วีระ
4. นายคุณานนท์   เจนชัย
5. นางสาวชฎาภา   เร่งกิจ
6. นายปฏิภาณ   ใจงาม
7. นางสาวพัณณ์ชิตา   วันละดา
8. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
9. นางสาวภูวนันท์   ข้องนอก
10. นางสาวมธุริน   การสูงเนิน
11. นางสาววรรณรวี   ใหญ่ล้ำ
12. นายสุพรรษา   บุตรภาชี
13. นางสาวสุภาพรรณ์   วงษ์ระคร
14. นางสาวสุภาวดี   วงษ์ระคร
15. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
16. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จิตจักร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวินทร์  จอห์นสัน
 
1. นายอุทิศ  สารเดช
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช
 
1. นายสุรินทร์  อำนาจอารีย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธราธิป  รักไท้
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  เรืองมะเริง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล
 
1. นางกัณวิศรณ์  แก้วเจริญสันติสุข
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาววชิรญาณ์  สมโชค
 
1. นางสาววันวิสาข์  แสนเสริม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อิ่มลาภ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปาระมี
3. เด็กหญิงณิชารี  นิมมานนต์
4. เด็กหญิงดุจเพชร  ตันวัฒนากุล
5. เด็กหญิงลลิลภัทร  สุขวัฒนมงคล
 
1. นางสาวอภิรดี  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวปรานดา  ปทุมวิฤทธ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติวรรณ  เอนกธนะสุวรรณ
2. นางสาวธีร์วราฎา  ชูทอง
3. นายพัฒนพงษ์  รักษาชาติ
4. นายพุฒิพงศ์  ปาปะขัง
5. นางสาววรรณนพร  อันทสิน
 
1. นายอำพล  เหงขุนทด
2. นางนงนุช  ศาสตร์สาระ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชนะนา
2. เด็กชายอุดมพร  ช้อนทอง
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
2. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมินทร์  พรมสาด
2. นางสาวแพรพรรณ  สัยวุฒิ
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ตะสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทะวงษา
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.2 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสันติสุข  วิจิรัมย์
2. นางสาวสิรีธร  มาดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
2. นายสรพงษ์  อินโต
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  บุตรจันทร์
2. นางสาววันเพ็ญ  เต้าโคกสูง
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิณณวัตร  อวยสูงเนิน
2. นางสาวฮุสนา  น้อยเรืองนาม
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุณยวีร์  เลื่อนศรีอินญากูล
2. นางสาวสุพัชชา  นิจันทึก
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญญิตา  พุกพิกุล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ชื่นบาน
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. นายณัฐดนัย  สมัครการ
3. นายนครินทร์  กันดุล
4. นางสาวพิมพกานต์  สมใจเพ็ง
5. นางสาวโยษิตา  พรามประ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกัญญา  กุมภาพันธ์
2. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์สมบูรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  ปัดไชยสังข์
4. นางสาวสุทธิดา  เจริญยิ่ง
5. นางสาวแสงจันทร์  ฉุนชื่นจิตต์
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.06 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  โสภาพรม
2. นางสาวยุพารัตน์  โภคทรัพย์
3. นายรชต  แสวงทอง
4. นางสาวรัชชประภา  ประดุงศักดิ์
5. นางสาวเนตรนภา  ภูมิวิจิตร
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 59.32 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  วังยายฉิม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.24 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภธิดา  ฤทธิ์เลื่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 50.9 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญญทิพย์  หงิมสูงเนิน
 
1. Mrs.HyunJeong  Seok
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติณณภพ  จุ้ยเดช
2. เด็กชายวันชัย  มาตรา
 
1. นางสาวสุภารี  กว่างสนิท
2. นางณิชารีย์  เทียมรักษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววฤนดา  สุมนนอก
 
1. นายอิสริยะ  อิ่มกระโทก
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  บุรีสูงเนิน
2. นายธนภัทร์  จิตต์หลัง
3. นายปราณ  เสารยะวิเศษณฺ์
4. นายภูวดล  เหลืองจันทึก
5. นายศักดิ์สิทธิ์  สีทากุล
6. นายเชษฐ์ดนัย  ปาจรียานนท์
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
3. นายชัยวัฒน์  พงศ์ภูพนา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราลักษ์   ทาสันเทียะ
2. นายธนกฤต   เตือนขุนทด
3. นางสาวปณาลี   ท้าวเพชร
4. นางสาวปรารถนา    เครือเหล็ก
5. นางสาวพรธิดา   เนตรพลกลาง
6. นางสาวพรพรรณ   แก้วกันไชย
7. นางสาวพิมพ์พีรกานต์   สดใส
8. นายราเชนทร์   นาคเขียว
9. นายวุฒิชัย   ใจนวล
10. นางสาวศศิกานต์   สร้างแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
3. นางสาวสุดา  จันทราช
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิไล  ศรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุนิสา   เอกบุตร
3. เด็กหญิงเกศินี  ชุมศรี
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร  กุหลาบ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุตรวงษ์
3. นางสาวสตรีรัตน์   ขันติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  พุทธชาติ
2. นายนรบดี  วรรณเสถียร
 
1. นางอาทิตยา  แสนใหม่
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ  นวลศรี
2. นายพสุวัสต์  วรธรรม
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อเกียรติ  สุขสบาย
2. นายธนวัฒน์  ร่าเริง
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาณิสรา  เวชกิจ
2. นางสาวพิชชาพร  โพธิ์แสง
 
1. นางอาทิตยา  แสนใหม่
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษด์สกุล  ปัญญะสังข์
2. เด็กชายปฏิมากร  ระดาฤทธิ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ดิษพงษา
 
1. นายวชิระชัย  ชาวสันเทียะ
2. นายวรเศรษฐ์  เอกอัครชวกิตติ์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 56.44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวิศพล  สังข์ทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  พันธ์น้อย
3. นายสดายุ  ทองสูงเนิน
4. นายสธน  สืบจะบก
5. นางสาวอารยา  ศิลาหล่อม
6. นายเมธา  ชินรัมย์
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
3. นางขนิษฐา  เรืองเศรษฐี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  พิ่งดวงประทีป
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  เฮงอรุณประสาร
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีวรกุลวงศ์
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาดา  บำรุงกาญจน์
2. นางสาววริศราพร  แสนโคตร
3. นางสาวสุพิชญา  เซียงคำ
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
127 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัณฑิรา  คำวชิรภิทักษ์
2. นางสาววารุเนตร  เชื้อสายสิทธิ์
3. นางสาวสมฤดี  เมฆขุนทด
 
1. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยุตราภรณ์  พันธุ
2. นางสาวศิรประภา  โสวภาส
3. นางสาวสุพัฒตรา  ภูพลผัน
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อัปมาทัง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แมบจันทึก
3. นางสาวพิมลพรรณ  เกียรติอุทามณี
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสพลเชษฐ์   เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินกฤต   พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.11 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัทร   เหมือนทรัพย์
2. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์   ฉัตรสุวรรณสร
3. นายชินกฤต   พิมพ์สวัสดิ์
4. เด็กชายดาวเหนือ   ข้องนอก
5. นายธนพันธ์   วงศรีวอ
6. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
7. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
8. เด็กชายนภนต์   หนูรอด
9. นายปฏิภาณ   ใจงาม
10. เด็กชายปภินวิทย์   สร้อยสูงเนิน
11. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
12. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
13. นายพณัฐณัญ   ชะโลมกลาง
14. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
15. นางสาวพัณณ์ชิตา   วันละดา
16. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ชูพลกรัง
17. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
19. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
20. นางสาวภูวนันท์   ข้องนอก
21. นางสาวมธุริน   การสูงเนิน
22. เด็กชายสพลเชษฐ์   เจริญสุข
23. นางสาวสุพรรษา   บุตรภาชี
24. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
25. เด็กหญิงสุพินญา   สว่างเนตร
26. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
27. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
28. นางสาวอริศรา   ธรรมเกาะ
29. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
30. เด็กหญิงอาทิตยา   ปิ่นเย็น
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางแวว  บำรุงนา
3. นายปัญญา  กิจเจริญปัญญา
4. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย