สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวร่มฉัตร  เหลี่ยมแฉ่ง
 
1. นางพัชนี  บัณฑิตไพบูลย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร
 
1. นางรุ่งอรุณ  โตหนึ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  เกรียงมงคล
2. เด็กหญิงญาณิศา  เทืองสันเทียะ
 
1. นายนิรันดร์  ทองภักดี
2. นายชูศักดิ์  ชูหมื่นไวย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญธร  อริยเจริญวงศ์
 
1. นางศุภลักษณ์  มณีจักร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44.49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  สินธุโสภา
2. เด็กชายปวริศร  พ่วงโพธิ์
 
1. นายวิษณุพงศ์  นาดี
2. นางสาวสุดา  จันทราช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยธร  ทรรพนันทน์
2. นางสาวณหทัย  เอกโชติธนัน
3. นายปัญญทัศน์  ศรีบุตรวงศ์
4. นายปัณณธร  อินทะสร้อย
5. นายเกริกภพ  ลิขิตวัฒนชัย
 
1. นายสมศักดิ์  เดื่อไธสง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชิดชนก   เมืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรษา   รัตนวงษ์
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 59.32 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  วังยายฉิม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 50.9 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญญทิพย์  หงิมสูงเนิน
 
1. Mrs.HyunJeong  Seok
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 56.44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวิศพล  สังข์ทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  พันธ์น้อย
3. นายสดายุ  ทองสูงเนิน
4. นายสธน  สืบจะบก
5. นางสาวอารยา  ศิลาหล่อม
6. นายเมธา  ชินรัมย์
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
3. นางขนิษฐา  เรืองเศรษฐี