สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีม่วง
 
1. นางแวว  บำรุงนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพนิดา  มาตราช
 
1. นางประทิน  อินทิตานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองไพลิน
2. เด็กชายปฏิภาค  เหมประยูร
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุทธิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  ใยบัว
2. นางสาวดารารัตน์  นกขุนทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.95 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไตรบัญญัติกุล
2. นางสาวณัฐธยาน์  กระจ่าง
3. นายพีรวิชญ์  จิวะวิทูรกิจ
 
1. นางปริชาติ  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายธนบดี  ชาญขุนทด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราพร   กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศศิรัช   ยะสูงเนิน
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  กลางสอน
 
1. นายไสว  ดลพิมาย