สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธราธิป  รักไท้
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  เรืองมะเริง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล
 
1. นางกัณวิศรณ์  แก้วเจริญสันติสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาววชิรญาณ์  สมโชค
 
1. นางสาววันวิสาข์  แสนเสริม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.2 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสันติสุข  วิจิรัมย์
2. นางสาวสิรีธร  มาดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
2. นายสรพงษ์  อินโต
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  บุตรจันทร์
2. นางสาววันเพ็ญ  เต้าโคกสูง
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. นายณัฐดนัย  สมัครการ
3. นายนครินทร์  กันดุล
4. นางสาวพิมพกานต์  สมใจเพ็ง
5. นางสาวโยษิตา  พรามประ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.24 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภธิดา  ฤทธิ์เลื่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล