สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  บุรีสูงเนิน
2. นายธนภัทร์  จิตต์หลัง
3. นายปราณ  เสารยะวิเศษณฺ์
4. นายภูวดล  เหลืองจันทึก
5. นายศักดิ์สิทธิ์  สีทากุล
6. นายเชษฐ์ดนัย  ปาจรียานนท์
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
3. นายชัยวัฒน์  พงศ์ภูพนา