สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐที  แจ้สูงเนิน
2. เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนขจรศักดิ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  ปรายกระโทก
2. นางจงใจรัก  ไชยกุฉิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  มุกเมธีเสถียร
 
1. นางฐิตินาฏยา  ศิริมาลัยรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจิรพชร์  คุ้มอิ่ม
 
1. นางสาวอ้อย  ทองภู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  ฉัตรสุวรรณสร
 
1. นางสาวทักษพร  พูนสระน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิติชัย  คะเนสุข
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เครือศรี
 
1. นางศักดิ์สิณี  เกตุถิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญวศา   พิพัฒนสกุลวงศ์
2. เด็กชายณัฏฐพล   ยอดจะบก
3. เด็กชายรัตนตรัย   สีทอง
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา   เทียนแอม
2. นางสาวบัณฑิตา   สบายวงษ์
3. นางสาวสุภาภรณ์   ช่ำชอง
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
2. นายสนิท  มณีรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ปิ่นเย็น
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ธรรมเกาะ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธราธิป  รักไท้
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  เรืองมะเริง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล
 
1. นางกัณวิศรณ์  แก้วเจริญสันติสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาววชิรญาณ์  สมโชค
 
1. นางสาววันวิสาข์  แสนเสริม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.2 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสันติสุข  วิจิรัมย์
2. นางสาวสิรีธร  มาดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
2. นายสรพงษ์  อินโต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  บุตรจันทร์
2. นางสาววันเพ็ญ  เต้าโคกสูง
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. นายณัฐดนัย  สมัครการ
3. นายนครินทร์  กันดุล
4. นางสาวพิมพกานต์  สมใจเพ็ง
5. นางสาวโยษิตา  พรามประ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.24 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภธิดา  ฤทธิ์เลื่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  บุรีสูงเนิน
2. นายธนภัทร์  จิตต์หลัง
3. นายปราณ  เสารยะวิเศษณฺ์
4. นายภูวดล  เหลืองจันทึก
5. นายศักดิ์สิทธิ์  สีทากุล
6. นายเชษฐ์ดนัย  ปาจรียานนท์
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
3. นายชัยวัฒน์  พงศ์ภูพนา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  พุทธชาติ
2. นายนรบดี  วรรณเสถียร
 
1. นางอาทิตยา  แสนใหม่
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาณิสรา  เวชกิจ
2. นางสาวพิชชาพร  โพธิ์แสง
 
1. นางอาทิตยา  แสนใหม่
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ