สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรย์ยามณ   รักษา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   บากา
3. เด็กหญิงพรกมล   ชัยประภา
4. เด็กหญิงมณฑิตา   ทิพวรรณ
5. เด็กหญิงเบญญาภา   เที่ยวจันทึก
6. เด็กหญิงเพ็ญพโยม   ลีละประสพโชค
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ   สุพรรณภพ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพร   นนสุธี
2. นางสาวชนิกานต์   จงงาม
3. นางสาวปาริฉัตร   อุลิศนันท์
4. นางสาวพิชชาพร   แซ่ลิ้ม
5. นางสาววราลี   พรหมพันธุ์ใจ
6. นางสาวอารยา   ทาสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ   สุพรรณภพ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์   ฉัตรสุวรรณสร
2. เด็กหญิงณัชชา   พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หรัญรัตน์
4. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
5. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
6. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
7. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชูพลกรัง
9. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
11. เด็กหญิงภัสสร   เพ็งสอน
12. เด็กหญิงศิวณาวรรณ   เตินขุนทด
13. เด็กหญิงสิริมา   สำราญรื่น
14. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
15. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
16. เด็กหญิงอภิชญา   ปิ่นนาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ   จันตระ
2. นางสาวกัญญาภัทร   เหมือนทรัพย์
3. นางสาวกานต์ธิดา   จันทร์วีระ
4. นายคุณานนท์   เจนชัย
5. นางสาวชฎาภา   เร่งกิจ
6. นายปฏิภาณ   ใจงาม
7. นางสาวพัณณ์ชิตา   วันละดา
8. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
9. นางสาวภูวนันท์   ข้องนอก
10. นางสาวมธุริน   การสูงเนิน
11. นางสาววรรณรวี   ใหญ่ล้ำ
12. นายสุพรรษา   บุตรภาชี
13. นางสาวสุภาพรรณ์   วงษ์ระคร
14. นางสาวสุภาวดี   วงษ์ระคร
15. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
16. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา