สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  อรชุน
 
1. นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวสุพิชชา  สีหานาท
 
1. นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์พยัคฆ์
 
1. นางพรประภา  เกษมทะเล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวชุลีพร  กากุรุก
 
1. นางพรประภา  เกษมทะเล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายสุรเดช  สอดกระโทก
 
1. นางสาวพัณณิดา  อันศรีแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิพล  ฤทธิ์เดช
 
1. นายจิรพงษ์  เนียมจ้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 7 1. นางสาววรรณษา  บุญวงษ์
 
1. นายจิรพงษ์  เนียมจ้อย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  ด่านกลาง
2. เด็กหญิงสุภาดา  สอดกระโทก
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท้
2. นายสมานมิตร  ทะรังศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราพรรณ  สุขวงค์
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท้
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียรรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท้
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภิชญา  พลจันทึก
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท้
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  อุตมะ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เมฆหมอก
 
1. นางสาววัลยา  พุดลา
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 6 1. นายธานินทร์  ยางนอก
2. นางสาวมนทิรา  ขอมีกลาง
3. นางสาวอารียา  เอกทวีกูล
 
1. นางสาววัลยา  พุดลา
2. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มหาหิงส์
2. เด็กหญิงชุลีพร  สู้เหิม
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  อบอุ่น
 
1. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชุลีพร  กากุรุก
2. นางสาวประภัสรา  ราศรี
3. นางสาวพนิดา  เกิดกุลัง
 
1. นางสาววัลยา  พุดลา
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.71 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขันทองคำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คูณขุนทด
 
1. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมวัฒน์  เพ็ชรเสนา
2. นายสุรเดช  สอดกระโทก
 
1. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาภา  จันทาพูน
2. เด็กหญิงปทิตตา  ศิริพิลา
3. เด็กหญิงปวิชญา  เยื้องกลาง
4. เด็กหญิงพัชราพร  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอติมา  พรหมนัด
 
1. นางสาววรางขณา  รังกลาง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญจิตร์
 
1. นางทิพยวรรณ  สุพล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เงกสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กาดสำโรง
 
1. นางสาววรางขณา  รังกลาง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  ตรีเหรา
2. นายทัตพงศ์  ภู่ทอง
 
1. นางสาววรางขณา  รังกลาง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โสดกลาง
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวษมาภรณ์  นะชินรัมย์
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภมรรัตน์  อินทบาล
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรัชญา  ผสมจันทร์
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงอศิตา  ดีพิมาย
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปินะสา
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 4 1. นางสาวชลิตา  ภักดีนอก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมจอหอ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  ภักดีนอก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัสสา  เราะหะนะ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 6 1. นางสาววิราวรรณ  เทพารักษ์
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ชาญนอก
 
1. นางสาวอมรา  วิชัยยุทธ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขิขุนทด
2. เด็กชายนฤเดช  หนุนภักดี
3. เด็กหญิงพิยดา  จูมแพง
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยทอง
5. เด็กชายภูตะวัน  กองชนะ
 
1. นางสาววิชุดา  พิมพ์ปรุ
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวฉอ้อน
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สมนอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวนิลยา  อึ้งเจริญกุล
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิเชษฐพงศ์  รอดตุ่น
2. นายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาริษา  ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เทาเสนาะเสียง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ภาระเวศ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศสุดา  หมวกสันเทียะ
2. นางสาวแพรไหม  มะละตา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวพรชิตา  อยู่ชุมพล
2. นายสุริยา  ปันดอน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ภาระเวศ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิลัยแลง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขโรจน์
3. เด็กหญิงสุธาวิณี  เทียมชัย
 
1. นางสาวนิลยา  อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงษ์  ชิดมะเริง
2. นางสาวญาตาวี  ลีบุญญะ
3. นางสาวมัชรี  พันธ์เพชร
 
1. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง