สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวสุพิชชา  สีหานาท
 
1. นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวชุลีพร  กากุรุก
 
1. นางพรประภา  เกษมทะเล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายสุรเดช  สอดกระโทก
 
1. นางสาวพัณณิดา  อันศรีแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราพรรณ  สุขวงค์
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท้
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.71 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขันทองคำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คูณขุนทด
 
1. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ชาญนอก
 
1. นางสาวอมรา  วิชัยยุทธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวพรชิตา  อยู่ชุมพล
2. นายสุริยา  ปันดอน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ภาระเวศ