สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  อรชุน
 
1. นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์พยัคฆ์
 
1. นางพรประภา  เกษมทะเล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  ด่านกลาง
2. เด็กหญิงสุภาดา  สอดกระโทก
 
1. นางสุกัญญา  บุญแท้
2. นายสมานมิตร  ทะรังศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มหาหิงส์
2. เด็กหญิงชุลีพร  สู้เหิม
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  อบอุ่น
 
1. นางวรัทยา  ชื่นอารมณ์
2. นายสุจินต์  ลีระวีเกียรติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เงกสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กาดสำโรง
 
1. นางสาววรางขณา  รังกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  ตรีเหรา
2. นายทัตพงศ์  ภู่ทอง
 
1. นางสาววรางขณา  รังกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภมรรัตน์  อินทบาล
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรัชญา  ผสมจันทร์
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงอศิตา  ดีพิมาย
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.83 เงิน 4 1. นางสาวชลิตา  ภักดีนอก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.25 เงิน 6 1. นางสาววิราวรรณ  เทพารักษ์
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขิขุนทด
2. เด็กชายนฤเดช  หนุนภักดี
3. เด็กหญิงพิยดา  จูมแพง
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  สร้อยทอง
5. เด็กชายภูตะวัน  กองชนะ
 
1. นางสาววิชุดา  พิมพ์ปรุ
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศสุดา  หมวกสันเทียะ
2. นางสาวแพรไหม  มะละตา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย