สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวฉอ้อน
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สมนอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวนิลยา  อึ้งเจริญกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิเชษฐพงศ์  รอดตุ่น
2. นายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาริษา  ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เทาเสนาะเสียง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ภาระเวศ