สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวริศรา  ดับทุกข์รัฏฐ์
 
1. นางจารุมาศ  ฉางทรัพย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมพันเพียง
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  เกยดอน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  วันชัย
 
1. นางสาววีร์นัสยานันท์  สิทธิสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นายสหรัฐ  ขำสุวรรณ์
 
1. นายอภิวิชญ์  พลรัตนศักดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกเศยโยธิน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ส่งเสริม
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  เซียมตะคุ
2. นายนิศารัตน์  พิมวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตาภา  แซ่ตู่
2. นายวุฒินันท์  กาหาวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 18.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิดา  เจนไพร
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย