สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวศศิธร  สุวรรณไตรย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  สุวรรณวิชัย
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภัคตา  ลือคำหาญ
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลลักษณ์  นิลมณี
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ผ่องกระสินธิ์
 
1. นางประวีณ์นุช  ละทัยนิล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  พันแก่น
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แค่มจันทึก
 
1. นางประวีณ์นุช  ละทัยนิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาววรนุช  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอนงค์เลขา  ทุมดี
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชิตา  วิชาสิทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  บำรุงกลาง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไก่สันเทียะ
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจีรสิทธิ์  กมลคร
2. นายนราวิชญ์  หมื่นสมบัติ
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกายกรณ์  เกยดอน
 
1. นางสาวพนิดา  บุญรอด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นายวัชระ  เตียนขุนทด
 
1. นางวรางคณา  พลรัตนศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรภิญญา  ใหลสกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  สมพันเพียง
3. นายอรรถพล  สายบุญนาม
 
1. นางสาวอรทัย  อาวรกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 4 1. นายวรวุฒิ  อุดหนองเลา
 
1. นางสาวอรทัย  อาวรกูล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นายวิรัช  สารี
 
1. นางสาวอรทัย  อาวรกูล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  พงศ์ธนานันท์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สารวัน
 
1. นางสาวฐานิกา  สวนดง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลพร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงปนิดดา  ส่งเสริม
3. เด็กชายภูวไนย  แก้ววิลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยาภรณ์  บูรณสรรค์
2. นายชัยยา  พิมพ์กลาง
3. นายภูชิต  วงษ์ศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  พะยอม
2. นางสาวธนัชชา  ชัยงามอักษร
3. นางสาวศรุตา  รวมสูงเนิน
4. นางสาวหน่อย  ไทยอ่อน
5. นางสาวเกศรินทร์  ฃ่วยจันทึก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ลาปะ
2. นางสาวสุปัญญา  อินทร์ศร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ยารัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  นารถภักดี
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวรรณนิพร  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริญา  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางสาวดารินทร์  วังโสภา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวประลิวัน  โผดนอก
2. นางสาวพรชิตา  ตันเจริญ
 
1. นางสาวดารินทร์  วังโสภา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวริศรา  ดับทุกข์รัฏฐ์
 
1. นางจารุมาศ  ฉางทรัพย์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมพันเพียง
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  เกยดอน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  วันชัย
 
1. นางสาววีร์นัสยานันท์  สิทธิสุข
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นายสหรัฐ  ขำสุวรรณ์
 
1. นายอภิวิชญ์  พลรัตนศักดิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกเศยโยธิน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ส่งเสริม
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  เซียมตะคุ
2. นายนิศารัตน์  พิมวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตาภา  แซ่ตู่
2. นายวุฒินันท์  กาหาวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 18.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิดา  เจนไพร
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำชัย  วัชระโกมล
2. นายบุญมา  ดวงแก้ว
3. นายพิทักษ์  นาถมทอง
4. นายเกียรติพงษ์   ขออยู่กลาง
5. นายเกียรติเพชร  ขออยู่กลาง
6. นายเมธี  เม้าขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์