สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภัคตา  ลือคำหาญ
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  ผ่องกระสินธิ์
 
1. นางประวีณ์นุช  ละทัยนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาววรนุช  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวประลิวัน  โผดนอก
2. นางสาวพรชิตา  ตันเจริญ
 
1. นางสาวดารินทร์  วังโสภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตาภา  แซ่ตู่
2. นายวุฒินันท์  กาหาวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย