สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวศศิธร  สุวรรณไตรย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  สุวรรณวิชัย
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลลักษณ์  นิลมณี
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  พันแก่น
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แค่มจันทึก
 
1. นางประวีณ์นุช  ละทัยนิล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกเศยโยธิน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ส่งเสริม
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  เซียมตะคุ
2. นายนิศารัตน์  พิมวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย