สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชิตา  วิชาสิทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  บำรุงกลาง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไก่สันเทียะ
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจีรสิทธิ์  กมลคร
2. นายนราวิชญ์  หมื่นสมบัติ
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลพร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงปนิดดา  ส่งเสริม
3. เด็กชายภูวไนย  แก้ววิลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยาภรณ์  บูรณสรรค์
2. นายชัยยา  พิมพ์กลาง
3. นายภูชิต  วงษ์ศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  พะยอม
2. นางสาวธนัชชา  ชัยงามอักษร
3. นางสาวศรุตา  รวมสูงเนิน
4. นางสาวหน่อย  ไทยอ่อน
5. นางสาวเกศรินทร์  ฃ่วยจันทึก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ลาปะ
2. นางสาวสุปัญญา  อินทร์ศร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ยารัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  นารถภักดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำชัย  วัชระโกมล
2. นายบุญมา  ดวงแก้ว
3. นายพิทักษ์  นาถมทอง
4. นายเกียรติพงษ์   ขออยู่กลาง
5. นายเกียรติเพชร  ขออยู่กลาง
6. นายเมธี  เม้าขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์