สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูมิใจ   ช่วยเพ็ญ
 
1. นางสาวพวงใจ   เกษฎางสี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิระดา   คำเพชร
 
1. นางสาวจุฑามาส   ขันโยธา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  จิตจะโปะ
 
1. นางสาวบังอร   พร้อมสระน้อย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรสิน   มีครไทย
 
1. นางชลลัดดา   พูนผล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายภูมิกิติ   เทิดถิรนันท์
 
1. นางสาวพิศินาฏ   ศรีโชติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณี   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ทองแกมนาค
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โกจันทึก
4. เด็กชายธราธร   รัตนสิงห์
5. เด็กชายปิยวัฒน์   โบสถ์จะโปะ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   แก้วประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวรท   สวัสดิ์ปรุ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์   กายเมืองปัก
2. นายพัดยศ   ไฝกิ่ง
3. นายวโรดม   จิตจำเริญ
4. นางสาวอาภา   ศรีตระเวน
5. นางสาวเกศกนก   เฉียบตระกูล
 
1. นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
2. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรุณนา   หล้าสุวงษ์
2. เด็กชายศรัณย์   บาลศิริ
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัสภรณ์   ฤทธิ์ดอน
2. นางสาวอทิตญา  แรมสระน้อย
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐาปนี   ชื่นฉิมพลี
2. นายภัทรดนัย   หัสครบุรี
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาเรศ   สุขใส
2. นางสาว่นันทัชพร  สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวบุญละออ   อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลวรรณ   พิมพ์โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุกัญญา  กรุดจังหรีด
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤทัย   ครสระน้อย
2. นายศราวุฒิ    แก้วหล้า
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke  Nakayama
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  หุนตะคุ
2. นางสาวดารินทร์   ทราบพรมราช
3. นางสาวพัชริดา   แสงอรุณ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญเรือง
5. นางสาวเมษินี   แต่งศรี
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวัลย์   นิธิพรเพชร
2. นายปฏิวัติ   วิชานนท์
3. นายปาลิน   รมยาคม
4. นางสาววาสินี   ย้อยสำโรง
5. นางสาวแอนนา   โฮนกระโทก
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกฤตา   สิงไธสง
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตน์สฤษดิ์   อินทรณรงค์
 
1. นางสาวสุรียพัชร์   ของสระน้อย