สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวิชญ์   นอสูงเนิน
2. เด็กหญิงขณิษฐา   แพรกิ่ง
3. เด็กหญิงจีรนันท์   แรมฉิมพลี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ทูนนะเหม
5. เด็กหญิงธารศิริ   ยอดไธสง
6. เด็กหญิงธีราภรณ์   ผึ้งตะขบ
7. เด็กหญิงนภัสสร   สัตยานุชิต
8. เด็กหญิงปรียากร   ปราบภัย
9. เด็กหญิงพิชชานันท์   โพธิ์นคร
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   จารุณะ
11. เด็กชายล้อมพงศ์   พยัคฆ์เดชากุล
12. เด็กชายสกุณา   พยัคฆ์เดชากุล
13. เด็กหญิงสุธิชา   ยวนจอหอ
14. เด็กหญิงสุมิตรา   กล่อมกลาง
15. เด็กชายสุวัฒน์   เปลี่ยนสำโรง
16. เด็กหญิงอุมาภรณ์   ฝ้ายตระกูล
 
1. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
2. นางสาวปุญญวีร์   สีหาวัฒน์