สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระวัฒน์  สอนสำโรง
2. นางสาวชลมาศ  พุ่มเกาะ
3. นายชินภัทร  เทียนพรมราช
4. นางสาวมาณียา  ยุพดี
5. นายวชิรวิทย์  สืบจากน้อย
6. นางสาวศศิธร  สะโมสูงเนิน
7. นางสาวสุชัญญา  โภชจะโปะ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  เนียมสำโรง
9. นางสาวอมรรัตน์  แสงปัก
10. นายไชยเชษฐ์  ฉายสำโรง
 
1. นายพงศธร  กาศพรมราช
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
3. นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงทวินันท์   ไกรสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชนิภา   คุ้มประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   พึ่งพัฒน์
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   รมยาคม
 
1. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
2. นางอรนุช   นิธิการุณย์เลิศ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพวิทย์   สอนพรมราช
2. นางสาวระพีพรรณ   รุมฉิมพลี
3. นางสาวสุดารัตน์   ขันเกษม
4. นายเพลิน   เพราะผักแว่น
5. นางสาวโศภิตา   เนียมเมืองปัก
 
1. นางสายโรส   วงษาสืบ
2. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ตระกูลจันทร์
2. เด็กชายทีปกร   สีสุวัฒน์
3. เด็กหญิงภาณุมาศ   สาระสระน้อย
 
1. นางสาวดวงใจ   เยื่องกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชุกรณ์   ฉิมญานุวัฒน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวนภัสสร   ใจไธสง
2. นางสาวภัทราพร   กายเมืองปัก
3. นางสาวภิญญดา   กาลศิลป์
 
1. นางสาวศิวากร   กิติลือ
2. นายทำนุ  พ่วงภู่