สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณวีย์  ช่วยจะโปะ
 
1. นางสาวชลธี   โกศลบุญมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววชิราภรณ์   ครองบุ่งคล้า
 
1. นางสาวลำไพ   เหรียญตะคุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชชาณันธ์   ศรีคำ
 
1. นายสิทธิเดช   สอนจังหรีด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา   หอมระหัด
 
1. นางชนิตา   ชาญจะโปะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ   ขุนงิ้ว
 
1. นางปิยะทัศนีย์   ศีลารัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวิศรุต   ต่วนดอน
 
1. นายอาทิตย์   มะสูงเนิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แววกิ่ง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   เปรี่ยมรัตนชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐนิชา   ล้อมฉิมพลี
 
1. นายวิริยะ   อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์   สังตะคุ
 
1. นางพรพิมล   วงศ์จันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ถินผักแว่น
 
1. นางสาวพิมลพรรณ   พุทชา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  โคตรจังหรีด
2. เด็กหญิงธารทิพย์   ชดพรมราช
 
1. นางสาวศศิธร   โชติพรมราช
2. นายวิริยะ   อยู่เย็น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา   ก้อนกิ่ง
2. นางสาวญดาพร   แหลมทองหลาง
 
1. นายประเสริฐ   บุญช่วย
2. นายสัมพันธ์   ชอบนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรฤต   รัตนมงคล
2. เด็กชายณัฐดนัย   เผื่อนกระโทก
 
1. นางสาวสมพิศ   พรานสมัน
2. นางสาวศศิธร   โชติพรมราช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานดา   สีสำโรง
 
1. นายวิริยะ   อยู่เย็น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   สาชะรุง
 
1. นายศิริมนตรี   ดีสวน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล   ทอนสระน้อย
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ปะกัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร    เนียนพลกรัง
2. เด็กหญิงชฎาพร   วรรณทอง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์   สินสำโรง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ชมชื่น
2. นางสาวเบญจวรรณ   เหงกระโทก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชฌา   ชวนะนรเศรษฐ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ไพรกระโทก
3. เด็กชายรัฐเชษฐ์   พันธุ์สำโรง
 
1. นางสุพรรณี   ปานสาลี
2. นางสาวปัณรัตม์   กิตติวราสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์   วิริยะรัตนสินสุข
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   บุญเรือง
2. นายสมศักดิ์   ประเสริฐมานะกิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ   พุฒสระน้อย
2. นางสาวสุจิรา   สีสิน
 
1. นายสมศักดิ์   ประเสริฐมานะกิจ
2. นางสาวอรุณรัตน์   บุญเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ดีใหม่
 
1. นางสาวทิวารัตน์   ศรีนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนัท   ปัดตะคุ
 
1. นายพลากร  เนียมจะโปะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์   ณธีไชยวงศ์
2. เด็กชายอาพันธ์ชนก   ควรตะขบ
 
1. นางสาวอรอุมา   ลายจันทึก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวรุ้งสง่า   สุขปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา   ลายจันทึก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอภิรักษ์   อมรกิตติถาวร
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ปะกัง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายทินภัทร   ภักเกษม
 
1. นางพัชรินทร์   เภาตะคุ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   พันธ์จะโป๊ะ
 
1. นายศิริมนตรี   ดีสวน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัติ   มาลัยพิศ
2. เด็กหญิงศศิภา   เบี้ยกระโทก
3. เด็กหญิงสุรีวัลย์   เปลี่ยนสำโรง
 
1. นางสาวไปรมา  แนมขุนทด
2. นายคม   งอนสำโรง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.83 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวรติยากร   เนื่องพนอม
2. นางสาวรุ่งทิพย์   มาลัยพิศ
3. นางสาวสไบทิพย์   กิจพงษ์วิริยะ
 
1. นางสาวญาณิศา   ใสสระน้อย
2. นางสาวอัญชลี   ขันตี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรภัทร   ขุนทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   คงกระโทก
3. เด็กหญิงอภิสรา   พงษ์บุตร
 
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา   ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล   พุทธรักษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทอฝัน   โฉมกิ่ง
2. นางสาวพิรญาณ์   สุขสำราญ
3. นางสาวภัทราภรณ์   ทรายผักแว่น
 
1. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา   ปพรวราสวัสดิ์
2. นางสิริกมล   พุทธรักษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี   รุ่งวิถีชัยพร
2. นางสาวธิดารัตน์   ชอบจะโปะ
3. นางสาวประภาพร   บุบผามาลา
 
1. นางสิริกมล   พุทธรักษา
2. นางสาวกฤษฏิ์ชฎา   ปพรวราสวัสดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลชนก   บุราณดอน
2. เด็กชายภานุวัฒน์   จุลจังหรีด
3. เด็กหญิงศิริมนต์   เดชสำโรง
 
1. นางสาววัลลภา   คิดเห็น
2. นางขวัญเมือง   แพชนะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา   เจสันเทียะ
2. นางสาวนันทวัน   รอบพรหมราช
3. นางสาวอุษณีย์   สุขบงกช
 
1. นางสาวศริญญา   เรียวอารีย์
2. นางสาวสุรัตนา   เนียมศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนรัตน์   พิมตะขบ
2. นายอลงกรณ์   สดศรีประเวศ
 
1. นายสมชาติ   ปรางค์นอก
2. นางสาวยุพวรรณ   กาญจนโชติดำรง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ช่าลาด
2. เด็กหญิงทีปต์ธันยา   อริยะเดช
3. เด็กหญิงนิดา   สิทธิสม
4. เด็กหญิงมลิวัลย์   ชาติผักแว่น
5. เด็กหญิงรักษิกา   แสงรอด
 
1. นางเมตตยาภรณ์   ไวว่อง
2. นายอนุชา   มิตรเกษม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา   ตริตรอง
2. นางสาวรติชา   สังวรศิลป์
3. นางสาวรธิดา   สังวรศิลป์
4. นายสุเกษม   กระแสร์กิ่ง
5. นางสาวอังคณา   บัวจันอัด
 
1. นางทรงศรี   ฉายจรรยา
2. นางสาวพรพรรณ   กลั่นสระน้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถาวรีย์  วัดพิมาย
2. เด็กหญิงธิติสุดา  สายเมือง
3. เด็กหญิงภัทรภร  ดอกยี่สุ่น
4. เด็กหญิงอรวรรณ  เอ้นแคน
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ดอนสระน้อย
 
1. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
2. นางสาวศิวากร  กิติลือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุรงค์  อู๋สูงเนิน
2. นางสาวจอมนาง  สวนฉิมพลี
3. นางสาวชนากานต์  เหล่าลุมพุก
4. นายปรัญชัย  จงทอง
5. นายสุรศักดิ์  ระวังพรมราช
 
1. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
2. นายพงศธร  กาศพรมราช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์รวี  ซอจะโปะ
2. นางสาวมุกสกุล  สินทูล
3. นางสาวศิวพร  จันทร์สันเทียะ
4. นางสาวอรอนงค์  กลิ่นสระน้อย
5. นางสาวอารียา  พูลเกษม
 
1. นายอภิชัย  พุทธรักษา
2. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิชาภา  ทรัพย์เพิ่ม
 
1. นายทำนุ  พ่วงภู่
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณษา  นาคเมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  เยื่องกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา   กายเมืองปัก
2. เด็กชายสันติภาพ   ชนะภัย
 
1. นางสาวยลชา   เผื่อนยิ่งยงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชุกรณ์  ฉิมญานุวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปานิดาพร   ยศฉิมพลี
2. นายรัฐธรรมนูญ   บุญพร
 
1. นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
2. นางชวาลา   ศรีจันทร์อ่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย   แสงสุข
2. นายชัยวัฒน์   รักใคร่
3. นายทักษ์ดนัย   กองกิ่ง
4. นางสาวธนพร   พันธ์สระน้อย
5. เด็กชายธีรภัทร   เกษรพรมราช
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เทียนเมืองปัก
7. นางสาวพรทิพย์   เพียรโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงพรสวรรค์   แซกพุทรา
9. เด็กชายวัชระ   ดรสระน้อย
10. เด็กหญิงสุพรรษา   หมวกพิมาย
 
1. นางกรรณิการ์   ศรีโอษฐ์
2. นายดาว  โหมดนอก
3. นายพงศธร  กาศพรมราช
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   กลั่นจะโป๊ะ
 
1. นายจักรพงษ์  พร่องพรมราช
2. นางสาวพรพิชชา  พรมมี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโสรยา   ยศจังหรีด
2. นางสาวไพลิน   ลมสูงเนิน
 
1. นางสายชล  ฤทธิกูล
2. นางภัสสร  พ่วงศิริ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลณิชา   สะโมสูงเนิน
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยวรรณ   เอิบกิ่ง
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   คงจ้อย
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์   เงี่ยงกระโทก
 
1. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์   แพวตะคุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวรัตน์   สีสังข์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัสยา   ชิดสระน้อย
 
1. นายรัฐภูมิ   คะเลรัมย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรณัชชา   สวรรค์ดอน
 
1. นายรัฐภูมิ   คะเลรัมย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช   ต่วนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงกฤษวรรณ   วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สังตะคุ
4. เด็กชายกิตติวัฒน์   ใจเย็น
5. นายจีรศักดิ์   สร้อยสำโรง
6. นางสาวณัฐชยา   ชายสำโรง
7. เด็กชายธนดล   สุยโพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงธารวิมล   ซอพรมราช
9. นายธีรดนย์   ชาญจะโปะ
10. เด็กหญิงนารีรัตน์   เงินกอบ
11. เด็กหญิงประภัสสร   สวัดครบุรี
12. เด็กหญิงพรไพลิน   ผิวนวน
13. เด็กหญิงพิมพ์ดามา   สังตะคุ
14. เด็กชายพิรศุษม์   ยุบัวภา
15. เด็กหญิงวณิชชา   ลาสา
16. นางสาววลีสุข   แทนพรมราช
17. เด็กหญิงสุธิดา   ลักษณะพรมราช
18. เด็กชายสุภนิช   เรื่องชาญ
19. นางสาวอมรรัตน์  เหงขุนทด
20. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
21. เด็กชายเอกวัฒน์ชัย   แทนสระน้อย
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิชานนท์   พิผ่วนนอก
2. เด็กชายธนกฤต   ขำเลืองฤทธิ์
3. เด็กชายธวัชชัย   วงศ์บำรวบ
4. เด็กชายนฐกร   พิงโคกกรวด
5. เด็กชายภาคิน   จำพิมาย
6. เด็กหญิงมีวาสนา   ยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัฒน์   รุมสำโรง
2. นายพศวัต   ศิริรวง
3. นายภคินทร์   นิธิทรัพย์
4. นายรุ่งชัย   รมยาคม
5. นายวัชรชัย   น้อยหนองสรวง
6. นายวิชรวิทย์   พันธ์สระน้อย
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ณะศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาวัฒนา   ปะนะตุพา
3. นางสาวกุลสินี   บุญประสาน
4. นางสาวจันทิมา   สุดกระโทก
5. เด็กหญิงจันทิมา   มนัสพรหม
6. นางสาวจีรนันท์   ชอบพรมราช
7. เด็กหญิงฉัตรรวี   ปราบภัย
8. นางสาวชลธิชา   นรินทร์
9. เด็กหญิงชลธิชา   สมศิริ
10. นายชาญวิทย์   ริมสำโรง
11. นางสาวณัฐกานต์   สุเมธานนท์
12. นายตะวัน   เลิศสระน้อย
13. นายทรงศักดิ์   สุขตะคุ
14. เด็กชายทินภัทร   กลิ่นสูงเนิน
15. เด็กชายธนธัช   ซุยโพธิ์น้อย
16. เด็กชายธนภัทร   ฝอยทอง
17. เด็กหญิงธนัญญา   วาวิทย์
18. นายธนากร   สินธุวงษานนท์
19. เด็กหญิงธัญชนก   มีกุดเวียน
20. นายธีรภัทร์   สายเพชรแสง
21. เด็กหญิงธีระธิดา   ดุลไธสง
22. เด็กหญิงนพวรรณ   พึ่งโคกสูง
23. นางสาวนรกมล   แสนฉิมพลี
24. เด็กชายปฏิภาณ   มินดอน
25. เด็กหญิงปริศนา   แผลงจันทึก
26. เด็กชายปิยวัฒน์   สะเดิงดอน
27. เด็กชายภาวิต   เชยสระน้อย
28. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
29. เด็กชายมาริช   ยุพดี
30. นายรุ่งชัย   รมยาคม
31. นายวายุ   กายเมืองปัก
32. เด็กชายสิทธิพร   กันตะบุตร
33. นายอดิสร   แดงดอน
34. เด็กหญิงอธิชารัตน์   ช่องกิ่ง
35. นายอภิชัย   ชูทอง
36. เด็กชายอัครเดช   ดีสูงเนิน
37. นายอาทิตย์   โชสระน้อย
38. เด็กหญิงอาริสา   จัดพรมราช
39. เด็กหญิงเจนจิรา   เอี่ยมจิตร
40. นางสาวเอื้อมพร   มาอยู่
 
1. นายนิรมิตร   ดวดกระโทก
2. นายไพฑูรย์   โนนสูงเนิน
3. นางสาวจุฑาพร   วัชรวิทยานนท์
4. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
5. นายมานะ   พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
7. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
8. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภคินทร์   นิธิทรัพย์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   พานิช
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอริชา   มุ่งกรุงกลาง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงคริมาภรณ์   สุขใส
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   ธีระรังสิกุล
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรชัย  น้อยหนองสรวง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา   ศรเพชร
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอริชา   มุ่งกรุงกลาง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวิชญ์   นอสูงเนิน
2. เด็กหญิงขณิษฐา   แพรกิ่ง
3. เด็กหญิงจีรนันท์   แรมฉิมพลี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ทูนนะเหม
5. เด็กหญิงธารศิริ   ยอดไธสง
6. เด็กหญิงธีราภรณ์   ผึ้งตะขบ
7. เด็กหญิงนภัสสร   สัตยานุชิต
8. เด็กหญิงปรียากร   ปราบภัย
9. เด็กหญิงพิชชานันท์   โพธิ์นคร
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   จารุณะ
11. เด็กชายล้อมพงศ์   พยัคฆ์เดชากุล
12. เด็กชายสกุณา   พยัคฆ์เดชากุล
13. เด็กหญิงสุธิชา   ยวนจอหอ
14. เด็กหญิงสุมิตรา   กล่อมกลาง
15. เด็กชายสุวัฒน์   เปลี่ยนสำโรง
16. เด็กหญิงอุมาภรณ์   ฝ้ายตระกูล
 
1. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
2. นางสาวปุญญวีร์   สีหาวัฒน์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูมิใจ   ช่วยเพ็ญ
 
1. นางสาวพวงใจ   เกษฎางสี
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิระดา   คำเพชร
 
1. นางสาวจุฑามาส   ขันโยธา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  จิตจะโปะ
 
1. นางสาวบังอร   พร้อมสระน้อย
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรสิน   มีครไทย
 
1. นางชลลัดดา   พูนผล
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายภูมิกิติ   เทิดถิรนันท์
 
1. นางสาวพิศินาฏ   ศรีโชติ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณี   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ทองแกมนาค
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โกจันทึก
4. เด็กชายธราธร   รัตนสิงห์
5. เด็กชายปิยวัฒน์   โบสถ์จะโปะ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   แก้วประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวรท   สวัสดิ์ปรุ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์   กายเมืองปัก
2. นายพัดยศ   ไฝกิ่ง
3. นายวโรดม   จิตจำเริญ
4. นางสาวอาภา   ศรีตระเวน
5. นางสาวเกศกนก   เฉียบตระกูล
 
1. นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
2. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรุณนา   หล้าสุวงษ์
2. เด็กชายศรัณย์   บาลศิริ
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัสภรณ์   ฤทธิ์ดอน
2. นางสาวอทิตญา  แรมสระน้อย
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐาปนี   ชื่นฉิมพลี
2. นายภัทรดนัย   หัสครบุรี
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาเรศ   สุขใส
2. นางสาว่นันทัชพร  สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวบุญละออ   อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลวรรณ   พิมพ์โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุกัญญา  กรุดจังหรีด
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤทัย   ครสระน้อย
2. นายศราวุฒิ    แก้วหล้า
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke  Nakayama
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  หุนตะคุ
2. นางสาวดารินทร์   ทราบพรมราช
3. นางสาวพัชริดา   แสงอรุณ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญเรือง
5. นางสาวเมษินี   แต่งศรี
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวัลย์   นิธิพรเพชร
2. นายปฏิวัติ   วิชานนท์
3. นายปาลิน   รมยาคม
4. นางสาววาสินี   ย้อยสำโรง
5. นางสาวแอนนา   โฮนกระโทก
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกฤตา   สิงไธสง
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตน์สฤษดิ์   อินทรณรงค์
 
1. นางสาวสุรียพัชร์   ของสระน้อย
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระวัฒน์  สอนสำโรง
2. นางสาวชลมาศ  พุ่มเกาะ
3. นายชินภัทร  เทียนพรมราช
4. นางสาวมาณียา  ยุพดี
5. นายวชิรวิทย์  สืบจากน้อย
6. นางสาวศศิธร  สะโมสูงเนิน
7. นางสาวสุชัญญา  โภชจะโปะ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  เนียมสำโรง
9. นางสาวอมรรัตน์  แสงปัก
10. นายไชยเชษฐ์  ฉายสำโรง
 
1. นายพงศธร  กาศพรมราช
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
3. นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงทวินันท์   ไกรสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชนิภา   คุ้มประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   พึ่งพัฒน์
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   รมยาคม
 
1. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
2. นางอรนุช   นิธิการุณย์เลิศ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพวิทย์   สอนพรมราช
2. นางสาวระพีพรรณ   รุมฉิมพลี
3. นางสาวสุดารัตน์   ขันเกษม
4. นายเพลิน   เพราะผักแว่น
5. นางสาวโศภิตา   เนียมเมืองปัก
 
1. นางสายโรส   วงษาสืบ
2. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ตระกูลจันทร์
2. เด็กชายทีปกร   สีสุวัฒน์
3. เด็กหญิงภาณุมาศ   สาระสระน้อย
 
1. นางสาวดวงใจ   เยื่องกลาง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชุกรณ์   ฉิมญานุวัฒน์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวนภัสสร   ใจไธสง
2. นางสาวภัทราพร   กายเมืองปัก
3. นางสาวภิญญดา   กาลศิลป์
 
1. นางสาวศิวากร   กิติลือ
2. นายทำนุ  พ่วงภู่
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายมงคล   เทียมเพ็ง
2. เด็กชายวิทยา  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวนิรามัย   เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลกันยา   ระวังกิ่ง
2. เด็กชายอธิบดี   เย็นหลักร้อย
 
1. นางสาวนิรามัย   เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร   จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร   รักไร่
 
1. นางกนกวรรณ   บุญวิจิตร
2. นายวรินทร   จิตชู
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายณัฐวุฒิ   จันทรชัย
2. นายวรรธนะ   ชีจะโปะ
 
1. นางกนกวรรณ   บุญวิจิตร
2. นายวรินทร   จิตชู
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร   เดชะคำภู
2. เด็กชายนฤดล   รมยาคม
 
1. นางสาวนิรามัย   เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตนสิน   บุญนาดี
2. นางสาวอัญชิสา   นางกระโทก
 
1. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก
2. นางสาวนิรามัย   เชิดเมืองปัก
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมศร์   เปรื่องการ
2. นายวีรชัย   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายอภิชัย   พุทธรักษา
2. นางสิริกมล   พุทธรักษา
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทกานต์   เคลื่อนเมืองปัก
2. เด็กชายปฐวี   ศรีจันทร์
3. เด็กชายภัทรพล   อ่างกระโทก
 
1. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก
2. นางทัศนา   ฉิมณรงค์
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัตร   ถ่องตะคุ
2. นางสาวธนิตา   แก้วกิ่ง
 
1. นางทัศนา   ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสรา  เต็งผักแว่น
2. นางสาวพรนิภา  โอดฉิมพลี
3. นายรัตนะ  ลายจังหรีด
4. นางสาววิไลวรรณ  ญาติกระโทก
5. นางสาววีรวรรณ  ญาติกระโทก
6. นางสาวแป้ง  เมืองโคตร
 
1. นางสาวจิณาภัทร์  เขาทอง
2. นางนวนันท์  ขำพรมราช
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  มั่งกิ่ง
2. เด็กชายทวีชัย  ฉาบกิ่ง
3. เด็กชายปิยะนันต์  จันทกุล
 
1. นายชัชวาล  เลิศตะคุ
2. นางสาวกัญญารัตน์  นิตยวัน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนก  ช้อยสระน้อย
2. นางสาวศศิกานต์  ก่ำพรมราช
3. นางสาวอาทิตยา  แปลสันเทียะ
 
1. นายทองยศ  นามวงษา
2. นายสัญญา  ทองขุนวงศ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  มิสโร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พันธ์บัวแพง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามพุดซา
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
2. นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  มูลครบรี
2. นางสาวณัฐพร  พงษ์จะโปะ
3. นางสาวสุรภาพร  หลำโต
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
2. นางสาวจุฑาพร  วัชรวิทยานนท์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาระพันธ์
2. เด็กหญิงฐณิตา  ผันสำโรง
3. เด็กหญิงปัณฌิตา  นิลมงคล
 
1. นางพรรณอร  โชติประภาพงษ์
2. นางมยุรี  พุทธรักษา