สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ถินผักแว่น
 
1. นางสาวพิมลพรรณ   พุทชา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   สาชะรุง
 
1. นายศิริมนตรี   ดีสวน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล   ทอนสระน้อย
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ปะกัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์   วิริยะรัตนสินสุข
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   บุญเรือง
2. นายสมศักดิ์   ประเสริฐมานะกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ดีใหม่
 
1. นางสาวทิวารัตน์   ศรีนอก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนัท   ปัดตะคุ
 
1. นายพลากร  เนียมจะโปะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   พันธ์จะโป๊ะ
 
1. นายศิริมนตรี   ดีสวน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัติ   มาลัยพิศ
2. เด็กหญิงศศิภา   เบี้ยกระโทก
3. เด็กหญิงสุรีวัลย์   เปลี่ยนสำโรง
 
1. นางสาวไปรมา  แนมขุนทด
2. นายคม   งอนสำโรง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.83 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวรติยากร   เนื่องพนอม
2. นางสาวรุ่งทิพย์   มาลัยพิศ
3. นางสาวสไบทิพย์   กิจพงษ์วิริยะ
 
1. นางสาวญาณิศา   ใสสระน้อย
2. นางสาวอัญชลี   ขันตี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายภูมิกิติ   เทิดถิรนันท์
 
1. นางสาวพิศินาฏ   ศรีโชติ