สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แววกิ่ง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   เปรี่ยมรัตนชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา   ก้อนกิ่ง
2. นางสาวญดาพร   แหลมทองหลาง
 
1. นายประเสริฐ   บุญช่วย
2. นายสัมพันธ์   ชอบนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรฤต   รัตนมงคล
2. เด็กชายณัฐดนัย   เผื่อนกระโทก
 
1. นางสาวสมพิศ   พรานสมัน
2. นางสาวศศิธร   โชติพรมราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวรุ้งสง่า   สุขปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา   ลายจันทึก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายทินภัทร   ภักเกษม
 
1. นางพัชรินทร์   เภาตะคุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์รวี  ซอจะโปะ
2. นางสาวมุกสกุล  สินทูล
3. นางสาวศิวพร  จันทร์สันเทียะ
4. นางสาวอรอนงค์  กลิ่นสระน้อย
5. นางสาวอารียา  พูลเกษม
 
1. นายอภิชัย  พุทธรักษา
2. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   กลั่นจะโป๊ะ
 
1. นายจักรพงษ์  พร่องพรมราช
2. นางสาวพรพิชชา  พรมมี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวนภัสสร   ใจไธสง
2. นางสาวภัทราพร   กายเมืองปัก
3. นางสาวภิญญดา   กาลศิลป์
 
1. นางสาวศิวากร   กิติลือ
2. นายทำนุ  พ่วงภู่
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายมงคล   เทียมเพ็ง
2. เด็กชายวิทยา  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวนิรามัย   เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ   คิดถูก