สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช   ต่วนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงกฤษวรรณ   วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สังตะคุ
4. เด็กชายกิตติวัฒน์   ใจเย็น
5. นายจีรศักดิ์   สร้อยสำโรง
6. นางสาวณัฐชยา   ชายสำโรง
7. เด็กชายธนดล   สุยโพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงธารวิมล   ซอพรมราช
9. นายธีรดนย์   ชาญจะโปะ
10. เด็กหญิงนารีรัตน์   เงินกอบ
11. เด็กหญิงประภัสสร   สวัดครบุรี
12. เด็กหญิงพรไพลิน   ผิวนวน
13. เด็กหญิงพิมพ์ดามา   สังตะคุ
14. เด็กชายพิรศุษม์   ยุบัวภา
15. เด็กหญิงวณิชชา   ลาสา
16. นางสาววลีสุข   แทนพรมราช
17. เด็กหญิงสุธิดา   ลักษณะพรมราช
18. เด็กชายสุภนิช   เรื่องชาญ
19. นางสาวอมรรัตน์  เหงขุนทด
20. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
21. เด็กชายเอกวัฒน์ชัย   แทนสระน้อย
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิชานนท์   พิผ่วนนอก
2. เด็กชายธนกฤต   ขำเลืองฤทธิ์
3. เด็กชายธวัชชัย   วงศ์บำรวบ
4. เด็กชายนฐกร   พิงโคกกรวด
5. เด็กชายภาคิน   จำพิมาย
6. เด็กหญิงมีวาสนา   ยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัฒน์   รุมสำโรง
2. นายพศวัต   ศิริรวง
3. นายภคินทร์   นิธิทรัพย์
4. นายรุ่งชัย   รมยาคม
5. นายวัชรชัย   น้อยหนองสรวง
6. นายวิชรวิทย์   พันธ์สระน้อย
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   ณะศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาวัฒนา   ปะนะตุพา
3. นางสาวกุลสินี   บุญประสาน
4. นางสาวจันทิมา   สุดกระโทก
5. เด็กหญิงจันทิมา   มนัสพรหม
6. นางสาวจีรนันท์   ชอบพรมราช
7. เด็กหญิงฉัตรรวี   ปราบภัย
8. นางสาวชลธิชา   นรินทร์
9. เด็กหญิงชลธิชา   สมศิริ
10. นายชาญวิทย์   ริมสำโรง
11. นางสาวณัฐกานต์   สุเมธานนท์
12. นายตะวัน   เลิศสระน้อย
13. นายทรงศักดิ์   สุขตะคุ
14. เด็กชายทินภัทร   กลิ่นสูงเนิน
15. เด็กชายธนธัช   ซุยโพธิ์น้อย
16. เด็กชายธนภัทร   ฝอยทอง
17. เด็กหญิงธนัญญา   วาวิทย์
18. นายธนากร   สินธุวงษานนท์
19. เด็กหญิงธัญชนก   มีกุดเวียน
20. นายธีรภัทร์   สายเพชรแสง
21. เด็กหญิงธีระธิดา   ดุลไธสง
22. เด็กหญิงนพวรรณ   พึ่งโคกสูง
23. นางสาวนรกมล   แสนฉิมพลี
24. เด็กชายปฏิภาณ   มินดอน
25. เด็กหญิงปริศนา   แผลงจันทึก
26. เด็กชายปิยวัฒน์   สะเดิงดอน
27. เด็กชายภาวิต   เชยสระน้อย
28. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
29. เด็กชายมาริช   ยุพดี
30. นายรุ่งชัย   รมยาคม
31. นายวายุ   กายเมืองปัก
32. เด็กชายสิทธิพร   กันตะบุตร
33. นายอดิสร   แดงดอน
34. เด็กหญิงอธิชารัตน์   ช่องกิ่ง
35. นายอภิชัย   ชูทอง
36. เด็กชายอัครเดช   ดีสูงเนิน
37. นายอาทิตย์   โชสระน้อย
38. เด็กหญิงอาริสา   จัดพรมราช
39. เด็กหญิงเจนจิรา   เอี่ยมจิตร
40. นางสาวเอื้อมพร   มาอยู่
 
1. นายนิรมิตร   ดวดกระโทก
2. นายไพฑูรย์   โนนสูงเนิน
3. นางสาวจุฑาพร   วัชรวิทยานนท์
4. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
5. นายมานะ   พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
7. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
8. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภคินทร์   นิธิทรัพย์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   พานิช
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอริชา   มุ่งกรุงกลาง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   ธีระรังสิกุล
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรชัย  น้อยหนองสรวง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา   ศรเพชร
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย