สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวนิดา  น้อยจันทึก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เรียนขุนทด
3. เด็กชายอรรถพล  กันเมืองเวียง
 
1. นางอรอนงค์  มากขุนทด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  เที่ยงสันเทียะ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เจ๊กจันทึก
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสมบัติ