สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เกิดนอก
 
1. นายอมรินทร์  สรรพสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นายอมรินทร์  สรรพสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพลกรัง
 
1. นายวัฒนา  ม่วงเมืองแสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนกลาง
 
1. นายวัฒนา  ม่วงเมืองแสน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนากรณ์  ยิ่งปรางค์
 
1. นางวิราพร  สายปาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมณฑาทิพย์  หวังเกี้ยวกลาง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  รุจิราวรรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงค์คำจันทร
2. เด็กหญิงธนียา  หมื่นราชา
3. เด็กหญิงอรทัย  คร่าวเครือ
 
1. นางวิราพร  สายปาน
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรภรณ์   พิมพาคำ
2. นางสาววัชราพร  จริงสันเทียะ
3. นางสาวอภัสนันท์  แดงสกุล
 
1. นางสาวเพลินพิศ  รุจิราวรรณ์
2. นางภาวิณี  หมั่นกิจ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งนอก
 
1. นายวิราพร  สายปาน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นายจีรศักดิ์  โนนตาเถร
 
1. นางภาวิณี  หมั่นกิจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดายุ  เทพสูงเนิน
2. เด็กหญิงปัทมพร  จงกล
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปิ่นเพชร  ปรางค์นอก
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำโคตร
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรนิภา  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศร  เที่ยงสันเทียะ
 
1. นายวิราพร  สายปาน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชมภูนุช  พินนอก
2. นางสาวณัฎฐณิชา  วุฒิชัย
3. นางสาวลักษณ์ษิณา  พืชขุนทด
 
1. นายสมมาศ  ครุสาตะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กชายปรเมธ  มันกลาง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนศรี
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  เหลื่อมล้ำ
 
1. นางปราณี  ละครหาญ
2. นางดวงฤทัย  หวังประสพกลาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 1. นางสาวปิ่นพลอย  ปรางค์นอก
2. นางสาวสุณิสา  ยอดปรางค์
3. นางสาวเจนนิเฟอร์  มาติทาโล
 
1. นางดวงฤทัย  หวังประสพกลาง
2. นางปราณี  ละครหาญ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  วรกุล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ผันกลาง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายวรวุธ  นาคใหญ่
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจิราวรรณ  รันสูงเนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  ทนปรางค์
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษราคัมภ์  แดงม่วง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71.6 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  นิ่มกลาง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กกกลาง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงแก้วกมล  แสนกลาง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดิสรินทร์  ข้องนอก
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 6 1. นางสาวรัชรีวรรณ  งุดสันเทียะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รันสูงเนิน
2. เด็กหญิงชลนภา  ภิรมย์ไทย
3. เด็กหญิงพรวิพา  มนกลาง
 
1. นางสาวสมาพร  สืบค้า
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  อวบสันเทียะ
2. นางสาวกานต์ญารัตน์  บุตรสะอาด
3. นางสาววิจิตรา  หวังดีกลาง
 
1. นางสาวสมาพร  สืบค้า
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายราชศักดิ์  เนียมไธสง
2. นางสาวสร้อยทิพย์  ไขกลางดอน
 
1. นางสาวนิโลบล  ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์  กรีจังหรีด
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วนอก
2. เด็กชายชิติพัทธ์  กลางจอหอ
 
1. นายวีระพันธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวนิโลบล  ชนะพะเนา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวน้ำทิพย์  ตากิ่มนอก
2. นางสาวสุกัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนิโลบล  ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์  กรีจังหรีด
 
35 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาพร  หวังกุลกลาง
2. นางสาวลักษ์สิณา  นิลโท
3. นางสาวศุภวรรณ  สมัครกล้า
 
1. นางสาววิยดา  มงคลศรีวิทยา