สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนากรณ์  ยิ่งปรางค์
 
1. นางวิราพร  สายปาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมณฑาทิพย์  หวังเกี้ยวกลาง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  รุจิราวรรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรภรณ์   พิมพาคำ
2. นางสาววัชราพร  จริงสันเทียะ
3. นางสาวอภัสนันท์  แดงสกุล
 
1. นางสาวเพลินพิศ  รุจิราวรรณ์
2. นางภาวิณี  หมั่นกิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งนอก
 
1. นายวิราพร  สายปาน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นายจีรศักดิ์  โนนตาเถร
 
1. นางภาวิณี  หมั่นกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปิ่นเพชร  ปรางค์นอก
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำโคตร
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศร  เที่ยงสันเทียะ
 
1. นายวิราพร  สายปาน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชมภูนุช  พินนอก
2. นางสาวณัฎฐณิชา  วุฒิชัย
3. นางสาวลักษณ์ษิณา  พืชขุนทด
 
1. นายสมมาศ  ครุสาตะ