สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เกิดนอก
 
1. นายอมรินทร์  สรรพสมบัติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รันสูงเนิน
2. เด็กหญิงชลนภา  ภิรมย์ไทย
3. เด็กหญิงพรวิพา  มนกลาง
 
1. นางสาวสมาพร  สืบค้า
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวน้ำทิพย์  ตากิ่มนอก
2. นางสาวสุกัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนิโลบล  ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์  กรีจังหรีด