สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงค์คำจันทร
2. เด็กหญิงธนียา  หมื่นราชา
3. เด็กหญิงอรทัย  คร่าวเครือ
 
1. นางวิราพร  สายปาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดายุ  เทพสูงเนิน
2. เด็กหญิงปัทมพร  จงกล
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กชายปรเมธ  มันกลาง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนศรี
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  เหลื่อมล้ำ
 
1. นางปราณี  ละครหาญ
2. นางดวงฤทัย  หวังประสพกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  วรกุล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ผันกลาง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายวรวุธ  นาคใหญ่
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจิราวรรณ  รันสูงเนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  มาลาสี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71.6 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  นิ่มกลาง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 6 1. นางสาวรัชรีวรรณ  งุดสันเทียะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วนอก
2. เด็กชายชิติพัทธ์  กลางจอหอ
 
1. นายวีระพันธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวนิโลบล  ชนะพะเนา