สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นายอมรินทร์  สรรพสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพลกรัง
 
1. นายวัฒนา  ม่วงเมืองแสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรนิภา  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายนครินทร์  วินทะวุธ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 1. นางสาวปิ่นพลอย  ปรางค์นอก
2. นางสาวสุณิสา  ยอดปรางค์
3. นางสาวเจนนิเฟอร์  มาติทาโล
 
1. นางดวงฤทัย  หวังประสพกลาง
2. นางปราณี  ละครหาญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  ทนปรางค์
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กกกลาง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงแก้วกมล  แสนกลาง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดิสรินทร์  ข้องนอก
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  อวบสันเทียะ
2. นางสาวกานต์ญารัตน์  บุตรสะอาด
3. นางสาววิจิตรา  หวังดีกลาง
 
1. นางสาวสมาพร  สืบค้า
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายราชศักดิ์  เนียมไธสง
2. นางสาวสร้อยทิพย์  ไขกลางดอน
 
1. นางสาวนิโลบล  ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์  กรีจังหรีด
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาพร  หวังกุลกลาง
2. นางสาวลักษ์สิณา  นิลโท
3. นางสาวศุภวรรณ  สมัครกล้า
 
1. นางสาววิยดา  มงคลศรีวิทยา